IKZE w AXA

Takie są fakty: tylko ok. 30% przeciętnego wynagrodzenia lub nawet mniej otrzymasz na emeryturze za 30 lat.
Jeśli nie umiesz sobie wyobrazić z czego musiałbyś zrezygnować, poznaj produkt, dzięki któremu nie tylko wypracujesz sobie godną emeryturę, ale również otrzymasz na bieżąco wiele wymiernych korzyści.

Ulga podatkowa

Oszczędzając z IKZE w AXA co roku możesz uzyskać nawet 1438 zł zwrotu podatku. Sprawdź jak to zrobić.

Kalkulator emerytalny IKZE

Oblicz wysokość swojej przyszłej emerytury z IKZE w AXA i poznaj korzyści z inwestowania pełnego limitu.

Jak to działa

Pamiętaj, że to właśnie małe kwoty budują duży kapitał.

Zobacz, jak duży kapitał możesz zgromadzić dzięki systematycznemu oszczędzaniu.

Wpłacając w ciągu roku kalendarzowego kwotę minimalną 960 zł (12 x 80 zł wpłaty na IKZE z miesięcznej składki 99,90 zł), zbudujesz przez 30 lat kapitał w wysokości 93 634 zł. Wówczas, będąc na emeryturze, w wieku 65 lat zaczniesz otrzymywać od AXA 780 miesięcznej emerytury przez 10 lat.

Lecz co się stanie gdy wykorzystasz pełny limit?

Wpłacając rocznie na IKZE maksymalnie 4495,20 zł (jest to limit ustanowiony ustawowo), możesz zgromadzić przez 30 lat kapitał w wysokości 438 441 zł. Wówczas, mając 65 lat, czyli już na emeryturze, zaczniesz dostawać z AXA 3653 zł miesięcznej emerytury przez 10 lat.
Poza tym co roku możesz uzyskać nawet 1438 zł zwrotu z podatku.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz swoją emeryturę z IKZE w AXA. 

Dlaczego warto

Po pierwsze:
Powiększasz swój kapitał emerytalny i płacisz niższy podatek. Zobacz jak to działa.

Po drugie:
AXA zapewni Ci prywatną rentę, która będzie dodatkowym wsparciem finansowym oprócz renty z ZUS w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku otrzymasz prywatną, miesięczną rentę w wysokości odpowiednio
500 zł (wariant 1), 1000 zł (wariant 2) lub 2000 zł (wariant 3).

Ponadto:

  • zgromadzone przez Ciebie środki podlegają dziedziczeniu, co oznacza że kapitał zostaje w rodzinie,
  • na bieżąco zarządzasz swoimi oszczędnościami na koncie on-line,
  • inwestujesz w ramach 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) o różnym profilu inwestowania,
  • Grupa AXA to ekspert w dziedzinie zarządzania środkami na przyszłą emeryturę ponad 1 miliona Polaków.

Zmiany w IKZE

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717) uprzejmie informujemy o zmianach w zasadach funkcjonowania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które wprowadza ww. Ustawa.

Zmiany w zakresie IKZE wskazane w Ustawie wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2014 r. i dotyczą między innymi następujących kwestii:

- Roczny limit wpłat na IKZE zostaje ujednolicony dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość ich zarobków i będzie odpowiadał 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia - do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE. W roku 2014 limit wpłat na IKZE wynosi 4495,20 zł.

Dzięki ujednoliceniu i wprowadzeniu limitu kwotowego wpłat na IKZE nie jest konieczne obliczanie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, która była wyznacznikiem do ustalenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE. Ponadto, wprowadzenie kwotowego limitu wpłat na IKZE umożliwia pełną dostępność do uczestnictwa w oszczędzaniu na IKZE – dotychczasowa regulacja zawężała krąg osób uprawnionych do dokonywania wpłat na IKZE do osób, którym w roku poprzedzającym rok wpłat na IKZE została ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, przez co wiele osób było wyłączonych, albo na stałe (np. pracownicy służb mundurowych, rolnicy) albo czasowo - w okresie nie posiadania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne (np. przerwy w zatrudnieniu), z możliwości dokonywania wpłat na IKZE. Obecnie wszystkie osoby fizyczne mają prawo do wpłat na IKZE do limitu określonego w ustawie.

- Wypłaty z IKZE po osiągnięciu wieku 65 lat będą opodatkowane 10% ryczałtową stawką podatku. Oznacza to obniżenie obciążeń podatkowych z tytułu wypłat z IKZE (obecnie obowiązuje opodatkowanie wypłat wg skali podatkowej PIT 18 lub 32 proc.). Zryczałtowany 10% podatek będzie obowiązywał również przy wypłacie z IKZE na rzecz osoby uprawnionej w razie śmierci oszczędzającego.

Z góry określona i znana wysokość podatku do zapłaty powoduje usunięcie elementu niepewności, co do wysokości podatku płaconego w przyszłości przy wypłacie środków z IKZE. Kolejną wynikającą ze zmian korzyścią jest fakt, iż według nowych zasad to instytucja finansowa będzie płatnikiem podatku, tj. będzie zobowiązana do pobrania podatku od dokonywanych wypłat z IKZE, bez względu na formę wypłaty (wypłata jednorazowa albo w ratach).

Rezultatem wprowadzonych Ustawą zmian jest zwiększenie korzyści podatkowych, uproszczenie i ujednolicenie zasad oszczędzania oraz rozszerzenie dostępności IKZE.

Z poważaniem, Zespół AXA

Formularze i dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia IKZE

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE

Tabela opłat i limitów

Regulamin promocji IKZE

Regulamin UFK

Wykaz UFK

Wniosek o zmianę danych osobowych lub osób uposażonych

Wniosek o konwersję lub zmianę alokację składki

Wniosek o zmianę wariantu, zawieszenie opłacania składek regularnych lub wznowienie ochrony

IKZE formularz danych do PIT-8C

Jeśli chcesz, żebyśmy zadzwonili, zostaw swoje dane kontaktowe!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA, w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W skład grupy AXA wchodzą m.in.: AXA S.A., spółka prawa francuskiego, z siedzibą w Paryżu (75008), 25, avenue Matignon, Francja, oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce- z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Skontaktuj się z nami

Obsługa Klientów:

0 801 200 200

22 555 00 00

ubezpieczenia@axa.pl

emerytury@axa.pl

Pytania o ofertę:

22 555 05 03

info.axa@axa.pl

Wyślij sms o treści AXA na nr 5551 Koszt wg taryfy operatora

Znajdź nabliższy oddział AXA