Niewypłacalność Biura Podróży

Jeżeli jesteś poszkodowanym podróżnym lub Agentem, który w imieniu podróżnych (należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo)  chce zgłosić roszczenie w związku z ogłoszeniem upadłości przez Biuro podróży , skorzystaj z poniżej zamieszczonego formularza. Zapoznaj się też z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i prześlij skan lub zdjęcie na nasz adres mailowy gwarancje.turystyczne@axa.pl. Do formularza koniecznie dołącz:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W  przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia na nasz adres mailowy, można przysłać komplet dokumentów na nasz adres korespondencyjny:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Nie polecamy jednak tej formy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, która wiąże się też po naszej stronie z wydłużonym czasem realizacji zgłoszenia. 

Roszczenie może złożyć osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy oraz każdy podróżny z umowy w swoim imieniu.

Decyzja w sprawie wypłaty odszkodowania zostanie wydana w ciągu 30 dni od dostarczenia do AXA kompletu wymaganych dokumentów.

Formularz zgłoszenia roszczeniaInformacja o ochronie danych osobowych

Jak oceniasz
serwis axa.pl?