Dokumenty produktowe - Polisy grupowe

Grupowe ubezpieczenie dla Klientów Skarbiec TFI S.A.

Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem oraz utraty pracy Uczestników funduszy


Optymalny Wybór AXA - pakiety

Wyciąg z OWU - Pakiety ochronne

Wyciąg z OWU - Pakiet Pomoc na Raka

Wyciąg z OWU - Pakiet MOJE DZIECKO

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA dla Pakietu Medycyna bez granic – Best Doctors


Ochrona z Plusem

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w umowie grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w umowie grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem (3-20)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/14/03/01 (dla grup od 3 do 20 pracowników)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/14/03/01 (grupy pow. 20 pracowników)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie NW

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa współmałżonka lub partnera w następstwie NW

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem - indeks GNUFK/15/01/01

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

Tabela operacji medycznych

Tabela opłat i limitów

Tabela opłat i limitów do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem

Regulamin korzystania z aplikacji AXAPort

Formularz AML/Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy do obowiązkowego wypełnienia (dotyczy produktów z UFK) przez Ubezpieczonego w zakresie „Dane klienta” i „Rezydencja podatkowa” (jeśli brak pytania o rezydencję na deklaracji) oraz Ubezpieczającego w całości na etapie zawierania umowy; Formularz jest załącznikiem do wniosku o zawarcie/deklaracji przystąpienia do umowy.


Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Bezpieczny.pl

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku


Vitalité

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Vitalite

Katalog świadczeń zdrowotnych


Grupowe ubezpieczenie wypadkowe Klasowy Wybór AXA (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia assistance dla dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych ubezpieczenie na życie Klasowy Wybór AXA


Optymalny Wybór (Produkt wycofany ze sprzedaży)

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA

Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA rozszerzonym o klauzulę dodatkową i/lub dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne Vitalite

Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Trafna Decyzja (Produkt wycofany ze sprzedaży)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?