Wnioski o wypłatę świadczenia - Polisy grupowe

Zgłoś zdarzenie Online lub wybierz spośród wniosków dostępnych poniżej

Śmierć

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW/zawałem serca lub krwotokiem mózgu - ubezpieczenie NNW

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW komunikacyjnym - ubezpieczenie NNW

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego spowodowana NW - ubezpieczenie NNW

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW - ubezpieczenie NNW

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - ubezpieczenie NNW

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - ubezpieczenie NNW

Śmierć Rodzica/ Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

Śmierć Rodzica/ Rodzica Współmałżonka Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu Współmałżonka/ Partnera

Śmierć Ubezpieczonego

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy

Śmierć Ubezpieczonego - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

Śmierć Ubezpieczonego - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

Śmierć Ubezpieczonego Głównego - Plan Zdrowotny

Urodzenie się martwego noworodka

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego


Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane NW/ oparzenia, odmrożenia / pogryzienie przez psa

Uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca/ udaru mózgu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera 

Całkowita utrata zębów stałych u Ubezpieczonego spowodowana NW

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NNW

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera w następstwie NW

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem


Urodzenie się dziecka

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu

Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia

Urodzenie się martwego noworodka


Poważne zachorowanie lub uraz

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania

Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego spowodowane NW

Wystąpienie zawału lub udaru mózgu u Ubezpieczonego

Złamanie kości Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie AXA Pomocnik

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka


Pobyt w szpitalu lub operacja medyczna

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie AXA Pomocnik

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka w następstwie NW 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera/ Dziecka

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

Operacja medyczna Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera


Inwalidztwo

Inwalidztwo Ubezpieczonego/ Współmałżonka/ Partnera w następstwie NW

Inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

Całkowite i trwałe inwalidztwo rodzica Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem


Niezdolność do pracy

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NNW

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie NW

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy - Klienci Mercedes Benz Bank Polska S.A.

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy - Leasingobiorcy Mercedes Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

Czasowa niezdolność do pracy oraz hospitalizacja albo hospitalizacja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem - Skarbiec TFI


Oświadczenia

Oświadczenie o zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową


Zwrot kosztów

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego spowodowanych NW

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego w wyniku NNW

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w wyniku NNW

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w wyniku NNW

Refundacja kosztu zakupu leków

Zwrot kosztów poniesionych w związku z udzielonym świadczeniem ambulatoryjnym lub szpitalnym - Plan Zdrowotny


Ubezpieczenie NNW – Bezpieczny.pl
Inne

Utrata pracy przez Ubezpieczonego - Skarbiec TFI

Realizacja świadczeń AXA MEDI


Jak oceniasz
serwis axa.pl?