ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Uwagi i reklamacje

Nowe zasady składania reklamacji

Informacja o terminach i trybie ich rozpatrywania

 

Szanowni Państwo,
Od dnia 11 października 2015 r. obowiązują zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez AXA wynikające z Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa ta wprowadziła szereg ułatwień w komunikacji klienta z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie określiła sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na złożone reklamacje.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wprowadzanych zmian.

1. Co to jest reklamacja?

Reklamacja to wystąpienie klienta skierowane do Towarzystwa (w tym skarga i zażalenia), zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

2. Jaki jest sposób złożenia reklamacji i forma udzielenia odpowiedzi?

Reklamacje można składać w następujący sposób:

AXA Życie TU S.A.: ­

 • pocztą na adres siedziby Towarzystwa: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Towarzystwa, z zachowaniem formy pisemnej ­
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: skargi.odwolania@axa.pl
 • ­telefonicznie pod numerami 22 555 00 00 lub 801 200 200 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)
 •  ­ustnie podczas osobistej wizyty w jednostce Towarzystwa

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.: ­

 • pocztą na adres siedziby Towarzystwa: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa ­
 • osobiście w siedzibie Towarzystwa, z zachowaniem formy pisemnej ­
 • w formie elektronicznej na dane teleadresowe dostępne na stronie kontakt.
 • ustnie podczas osobistej wizyty w jednostce Towarzystwa

AXA PTE S.A.: ­ 

 • pocztą na adres siedziby Towarzystwa: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa ­
 • osobiście w siedzibie Towarzystwa, z zachowaniem formy pisemnej ­
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: skargi.odwolania@axa.pl ­
 • telefonicznie pod numerami 22 555 00 00 lub 801 200 200 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ­
 • ustnie podczas osobistej wizyty w jednostce Towarzystwa

AXA TFI S.A.: ­ 

 • ­pocztą na adres siedziby Towarzystwa: AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Towarzystwa, z zachowaniem formy pisemnej
  ­
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje.axatfi@atlanticfundservices.eu ­
 • za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu w portalu transakcyjnym
 • telefonicznie pod numerem 22 541 76 06 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ­
 • ustnie podczas osobistej wizyty w jednostce Towarzystwa

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa obsługującej klientów.

Odpowiedź Towarzystwa na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo, na wniosek osoby składającej reklamację, Towarzystwo potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.

Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

W przypadku gdy Towarzystwo nie posiada danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy jej składaniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu).

3. W jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona?

Towarzystwo udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo wyśle w tym terminie informację dlaczego nie może rozpatrzyć reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

4. Inne informacje:

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich:

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla:
1) AXA Życie TU S.A.,
2) AXA Ubezpieczenia TUiR S.A,
3) AXA PTE S.A. i AXA OFE,
4) AXA TFI S.A,
do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?