AXA Subfundusz Akcji MiŚS - Fundusz TFI - Kategoria E

AXA Subfundusz Akcji MiŚS
Kategoria E

Wycena TFI
Zapytaj o fundusz
Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-07-02
123,69
-
1,46
1,20
0,15
4,35
24,80
-6,19
-5,57
-5,63
-
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2020-07-02
123,69
1,20 %

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

w skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne. W przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma dawać lepsze wyniki niż syntetyczny indeks 90% mWIG40 + 10% WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, dzięki możliwości przeważania lub niedoważania poszczególnych spółek oraz dodawania do portfela Subfunduszu spółek spoza tego indeksu. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

PORTFEL MODELOWY

 • Subfundusz może inwestować od 60% do 100% aktywów w akcje;
 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek średniej wielkości, notowanych zarówno na GPW, jak i na innych rynkach, które wyróżniają się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu;
 • Subfundusz może inwestować do 40% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
 • Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe;
  udział inwestycji w walutach obcych jest ograniczony do 50%,
 • Subfundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20,
 • Subfundusz może inwestować do 20% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą pod warunkiem, że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
 • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. E)

 • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 59 1140 1010 0000 2520 6301 1002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym oraz możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?