AXA Subfundusz Makroalokacji - Fundusz TFI - Kategoria A

AXA Subfundusz Makroalokacji
Kategoria A

Wycena TFI
Zapytaj o fundusz
Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-10-16
129,69
135,09
1,33
1,04
2,14
4,50
3,71
19,22
17,95
18,93
12,60
AXA Subfundusz Makroalokacji
2020-10-16
129,69
1,04 %

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne), listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

PORTFEL MODELOWY 

  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe,
  • udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% aktywów Subfunduszu,
  • udział aktywów Subfunduszu denominowanych w walucie obcej nie może być wyższy niż 80%,
  • udział dłużnych papierów wartościowych oraz listów zastawnych w portfelu aktywów Subfunduszu może wynosić od 30% do 70%, przy czym udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub podmioty poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa nie może przekroczyć 30% aktywów Subfunduszu.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, 
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 3–5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

  • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
  • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 06 1140 1010 0000 2520 6300 4002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ze względu na skład portfela inwestycyjnego (duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 3-5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?