AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych - Fundusz TFI - Kategoria E

AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Kategoria E

Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-17
137,29
-
0,00
0,00
0,03
0,20
0,99
1,90
1,69
3,80
-
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2020-09-17
137,29
0,00 %

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne.

PORTFEL MODELOWY

Kryterium alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów jest oczekiwanie co do przyszłych stóp zwrotu z dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przy doborze instrumentów finansowych do portfela zarządzający kieruje się dbałością o powierzony kapitał.

 • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje korporacyjne i obligacje komunalne), instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, oraz listy zastawne,
 • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że polityka inwestycyjna tych funduszy zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe,
 • akcje mogą stanowić do 2% aktywów Subfunduszu,
 • udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 80% aktywów.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

 • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
 • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
 • akceptują ryzyko inwestycyjne związane z możliwością wahań kursów walut,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • są zainteresowani inwestycją na okres co najmniej 2-3 lat.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. E):

 • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 30 1140 1010 0000 2520 6300 9002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o średnim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

(kat. E)

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?