AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek) - Fundusz TFI - Kategoria A

AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
Kategoria A

Wycena TFI
Zapytaj o fundusz
Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-29
115,77
121,86
-0,51
-0,43
1,28
-4,83
0,27
22,37
-6,61
-4,95
-12,83
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2020-09-29
115,77
-0,43 %

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW, koncentrując się najbardziej perspektywicznych spółkach. Średnio od 50% do 100% aktywów portfela stanowią spółki wchodzące w skład indeksów WIG. W przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma osiągać lepsze wyniki niż syntetyczny indeks 95%WIG + 5% WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

PORTFEL MODELOWY

  • udział akcji w portfelu może sięgać do 100% aktywów Subfunduszu,
  • minimalny poziom akcji w portfelu to 50% aktywów Subfunduszu,
  • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowanych wyłącznie na GPW,

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

  • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
  • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 74 1140 1010 0000 2520 6300 2002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji dokonywanych w fundusze inwestycyjne przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?