Biuletyn Inwestycyjny świat Globalna alokacja aktywów - październik 2015

Globalna alokacja Przewidywany okres inwestycji
3-6 m 12-24 m
Gotówka Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne(Fundusze inwestycyjne)
Akcje Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne(Fundusze inwestycyjne)
Obligacje Skarbowe Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Pozostałe Instrumenty dłużne Fundusze inwestycyjne(Fundusze inwestycyjne) Fundusze inwestycyjne

 

Akcje Przewidywany okres inwestycji
3-6 m 12-24 m
USA Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne(Fundusze inwestycyjne)
Strefa Euro Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Japonia Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Ameryka Łacińska* Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Europejskie Rynki Wschodzące** Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Azjatyckie Rynki Wschodzące*** Fundusze inwestycyjne(Fundusze inwestycyjne) Fundusze inwestycyjne

 

Dług/obligacje Przewidywany okres inwestycji
3-6 m 12-24 m
Amerykańskie instrumenty dłużne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Obligacje wysokodochodowe typu "High Yield"**** Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Obligacje skarbowe rynków wschodzących Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne

Źródło: AXA IM

*Ameryka Łacińska - głównie Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru, Wenezuela, Kostaryka, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej

**Europejskie Rynki Wschodzące - kraje głównie Europy Wschodniej i Centralnej takie jak: Polska, Turcja, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, kraje Nadbałtyckie oraz (wg niektórych metodologii) także Rosja

***Azjatyckie Rynki Wschodzące - kraje azjatyckie (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii), głównie: Chiny, Tajlandia, Indie, Indonezja, Pakistan, Hongkong, Korea Południowa, Singapur, Tajwan, Malezja i inne

****Obligacje wysokodochodowe typu "High Yield" - papiery wartościowe w głównej mierze obligacje korporacyjne, charakteryzujące się ponadprzeciętnym potencjałem oferowanego przychodu i zdecydowanie niższej (niż np. obligacje skarbowe) wiarygodności kredytowej, czyli wyższym ryzyku niewypłacalności. 

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („AXA Życie”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania AXA Życie ani też oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Niniejsza informacja nie stanowi zapewnienia lub gwarancji przyszłych zysków. Klient AXA Życie musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez AXA Życie są opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny oraz w regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych na www.axa.pl. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA Życie pobiera opłaty określone w OWU.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online