Nota prawna

Informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego zostały opracowane przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AXA TFI”) nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne AXA TFI.

AXA TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy AXA TFI. AXA TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności tej strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. AXA TFI zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Szczegółowe opisy czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (odpowiednio: „AXA FIO” oraz „Prospekt AXA FIO”) oraz w prospekcie informacyjnym AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (odpowiednio „AXA SFIO” oraz „Prospekt AXA SFIO”), dostępnymi w siedzibie AXA TFI, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe AXA FIO oraz AXA SFIO. Dystrybucja jednostek uczestnictwa AXA FIO oraz AXA SFIO prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości.  AXA FIO oraz AXA SFIO  nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają Tabele Opłat udostępniane przez AXA TFI. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

AXA FIO oraz AXA SFIO  mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie AXA FIO oraz Prospekcie AXA SFIO, innych niż Rzeczypospolita Polska. Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy AXA FIO oraz AXA SFIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze AXA FIO oraz AXA SFIO mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

AXA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 zł, wpłaconym w całości.

AXA TFI nie pobiera od klientów opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy na rzecz klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego. AXA TFI jest uprawnione do pobierania od klientów opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi , związanych ze składanymi przez nich zleceniami, na zasadach i w wysokości określonych w prospekcie informacyjnym i statucie funduszu.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, AXA TFI zarządza i pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa AXA FIO oraz AXA SFIO.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez AXA TFI za zarządzanie AXA FIO została przedstawiona w tabeli poniżej.

Nazwa subfunduszu Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego AXA TFI za zarządzanie subfunduszem Zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu 
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Makro Alokacji 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu 3,35 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Obligacji 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania 1,05 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Selective Equity 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez AXA TFI  za zarządzanie AXA SFIO została przedstawiona w tabeli poniżej.

Nazwa subfunduszu Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego AXA TFI  za zarządzanie subfunduszem Zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Makroalokacji 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 1,6 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania 1,05 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Selective Equity 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2,1 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu AXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku subfunduszu
Jak oceniasz
serwis axa.pl?