ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Nota prawna

Informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego zostały opracowane przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AXA TFI”) nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne AXA TFI.

AXA TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy AXA TFI. AXA TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności tej strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. AXA TFI zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Szczegółowe opisy czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (odpowiednio: „AXA FIO” oraz „Prospekt AXA FIO”) oraz w prospekcie informacyjnym AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (odpowiednio „AXA SFIO” oraz „Prospekt AXA SFIO”), dostępnymi w siedzibie AXA TFI, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe AXA FIO oraz AXA SFIO. Dystrybucja jednostek uczestnictwa AXA FIO oraz AXA SFIO prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości.  AXA FIO oraz AXA SFIO  nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają Tabele Opłat udostępniane przez AXA TFI. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

AXA FIO oraz AXA SFIO  mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie AXA FIO oraz Prospekcie AXA SFIO, innych niż Rzeczypospolita Polska. Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy AXA FIO oraz AXA SFIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze AXA FIO oraz AXA SFIO mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

AXA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 zł, wpłaconym w całości.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?