Dziedziczenie środków

Dziedziczenie środków

Mój rachunek w AXA OFE

Dziedziczę środki z AXA OFE

Dziedziczę środki z AXA OFE Nie wiem, w którym OFE
są dziedziczone przeze mnie środki

Jeśli jesteś współmałżonkiem

Aby ustalić wysokość środków należnych współmałżonkowi osoby zmarłej oraz dokonać wypłaty, prosimy o przekazanie poniższych dokumentów:

 • odpisu aktu zgonu- oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii,
 • odpisu aktu małżeństwa – oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii,
 • oświadczenia zawierającego sposób uregulowania małżeńskich stosunków majątkowych potwierdzającego, że istniała ustawowa wspólność majątkowa; w przypadku zmiany stosunków majątkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego, prosimy o udokumentowanie tego faktu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1,
 • notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu tożsamości współmałżonka.
W przypadku, gdy małżonek/ka nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym informujemy, że zgodnie z art.131 ust. 3 i art.128 zostanie otwarty indywidualny rachunek w AXA OFE. Należne środki zostaną przekazane na nowo otwarty rachunek.
Nie wiesz, w którym funduszu emerytalnym znajdują się dziedziczone przez Ciebie środki? Sprawdź w ZUSie. Dowiedz się tutaj, gdzie znajduje się najbliższy oddział ZUS.


Jeśli jesteś beneficjentem (osobą ustanowioną przez członka funduszu, w przypadku jego śmierci, jako uprawnioną do wypłaty środków zgromadzonych na jego indywidualnym rachunku)

Aby móc dokonać wypłaty środków prosimy o przekazanie poniższych dokumentów:

 • oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii aktu zgonu,
 • notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu tożsamości beneficjenta,
 • oświadczenia zawierającego sposób wypłaty środków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.
 

Jeśli beneficjentem jest osoba niepełnoletnia, a Ty jesteś jej opiekunem

Prosimy o przekazanie poniższych dokumentów:

 • odpisu aktu zgonu – oryginału bądź potwierdzonej notarialnie kopii,
 • odpisu aktu urodzenia niepełnoletniego beneficjenta – oryginału bądź potwierdzonej notarialnie kopii,
 • oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem ze wskazaniem sposobu wypłaty należnych środków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
 • notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego beneficjenta.
 

Jeśli jesteś spadkobiercą

W związku z tym, że zmarły członek OFE nie wskazał żadnej osoby, na której rzecz ma nastąpić wypłata środków po jego śmierci, prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:

 • odpisu aktu zgonu - oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii,
 • postanowienia sądu w sprawie podziału spadku – oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii, lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza,
 • notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego. W przypadku osób niepełnoletnich ustanowionych spadkobiercami, prosimy o przesłanie odpisów ich aktów urodzenia – oryginałów (bądź kopii potwierdzonych notarialnie), oświadczeń o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu tożsamości prawnego opiekuna,
 • oświadczeń osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków. Wzór oświadczenia dla spadkobiercy stanowi Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia dla opiekuna prawnego niepełnoletniego spadkobiercy stanowi Załącznik nr 5.
 

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt telefoniczny z naszą infolinią:

801 200 200* 
22 555 00 00**

lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: emerytury@axa.pl

Połączenie z doradcą w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00

* połączenie płatne jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy
** koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów telefonicznych

Jak oceniasz
serwis axa.pl?