Reklamacje

Reklamacje

Procedura reklamacyjna

Zgodnie z przyjętymi przez ZUS zasadami niezbędne jest osobiste zaangażowanie osób, na których rachunki składki nie wpłynęły lub wpłynęły w niewłaściwej wysokości. AXA OFE nie ma możliwości weryfikowania Twoich składek i oceny, czy w danym miesiącu powinna ona wpłynąć do funduszu.

Poniżej przedstawiamy czynności, które należy wykonać, aby wyjaśnić przyczynę problemów z przekazywaniem składek.

Otwarty Fundusz Emerytalny lub OFE

1. Sprawdź swoje dane przekazane przez OFE do ZUS
Sprawdź poprawność Twoich danych osobowych, które AXA OFE przekazał do ZUS (imiona, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP i numer dokumentu tożsamości). Jeżeli istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości – prześlij do nas pilnie wypełniony i podpisany Wniosek o zmianę danych osobowych Członka. Niezwłocznie dokonamy niezbędnej korekty.

2. Sprawdź dane u płatnika składek
Sprawdź u swojego płatnika prawidłowość swoich danych osobowych oraz dane zgłaszane przez płatnika do ZUS na dokumentach zgłoszeniowych oraz deklaracjach i raportach imiennych. Jeżeli dane są nieprawidłowe, płatnik powinien niezwłocznie dokonać ich korekty.

Uwaga: Aby ZUS mógł właściwie skojarzyć Ciebie z płatnikiem Twoich składek (np. zakładem pracy), Twoje dane przekazane przez AXA OFE i płatnika składek muszą być takie same. Jeżeli dane identyfikacyjne zgłoszone przez płatnika i przez AXA OFE nie zgadzają się, uaktualnij dane we właściwym podmiocie. Być może ta czynność wystarczy do wyeliminowania nieprawidłowości w przekazywaniu składek i spowoduje uregulowanie należności przez ZUS. Ustal również, czy płatnik przekazał do ZUS imienne raporty miesięczne, w których wykazał m.in. składkę na ubezpieczenie emerytalne oraz czy dokonał za ten okres wpłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli nie stwierdziłeś niezgodności danych w zgłoszeniach płatnika i AXA OFE lub innych nieprawidłowości wskazanych powyżej to:

3. Złóż reklamację
Złóż reklamację dotyczącą braku składek lub błędnej wysokości składek najlepiej do jednostki ZUS właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (lub do dowolnej jednostki terenowej ZUS). Skorzystaj z Formularza reklamacji, wypełnij go i podpisz. Reklamację taką możesz złożyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (30-krotność średniej płacy krajowej w zł) oraz maksymalna wysokość składek, które mogą być przekazane do OFE:

Rok Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek Maksymalna wysokość składek przekazanych do OFE
2018 133 290 zł   3 892,07 zł
2017 127 890 zł  3 734,39 zł
2016 121 650,00 zł 3 552,18 zł
2015 118 770,00 zł 3 468,08 zł
2014 112 380,00 zł 3 281,50 zł
2013 111 390,00 zł 3 118,91 zł
2012 105 780,00 zł 2 432,94 zł
2011 100 770,00 zł 7 356,21 zł
2010 94 380,00 zł 6 889,74 zł
2009 95 790,00 zł 6 992,67 zł
2008 85 290,00 zł 6 226,17 zł
2007 78 480,00 zł 5 729,04 zł
2006 73 560,00 zł 5 369,88 zł
2005 72 690,00 zł 5 306,37 zł
2004 68 700,00 zł 5 015,10 zł
2003 65 850,00 zł 4 807,05 zł
2002 64 620,00 zł 4 717,00 zł
2001 62 940,00 zł 4 594,62 zł
2000 54 780,00 zł 3 998,94 zł
1999 50 375,22 zł 3 677,39 zł
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online