Dobrze mieć plan na przyszłość

Instytucja finansowa, która może prowadzić PPK

Które instytucje mogą prowadzić PPK?

Mogą to być towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne (PPE) i zakłady ubezpieczeń na życie.

 

Jakie wymagania powinna spełniać taka instytucja?

Instytucja finansowa, która będzie oferować PPK, musi spełniać określone wymagania, w szczególności:

  • posiadać 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami,
  • mieć kapitał własny w wysokości co najmniej 25 000 000 zł,
  • utworzyć odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty (minimum 8), spełniających warunki opisane w ustawie,
  • zostać wpisana do ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

 

Jaka będzie oferta?

W ofercie muszą znaleźć się fundusze cyklu życia, zwane też funduszami zdefiniowanej daty. Fundusze stopniowo zmniejszają poziom ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się jego uczestników do wieku 60 lat. Zgodnie z ustawą takich funduszy powinno być minimum 8.

 

Kto sprawuje nadzór?

Nadzór nad działalnością instytucji finansowej w zakresie prowadzenia przez nią PPK (wraz z możliwością zastosowania środków nadzorczych oraz odpowiednich sankcji) sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Jaka jest maksymalna wysokość wynagrodzenia instytucji?

Wysokość kosztów zarządzania PPK może wynieść maksymalnie 0,5% aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku. Dodatkowe 0,1% w skali roku (tzw. success fee) instytucja finansowa może pobrać tylko pod warunkiem zrealizowania dodatniej stopy zwrotu nie niższej od stopy referencyjnej wyznaczonej dla każdego funduszu.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online