Dobrze mieć plan na przyszłość

PPK z punktu widzenia pracownika

Jak pracownik zostaje uczestnikiem PPK?

 • Pracownik będzie automatycznie zapisany do PPK przez pracodawcę (nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia), jeśli ma mniej niż 55 lat.
 • Może przystąpić do programu na swój wniosek, jeśli jest osobą w wieku 55–70 lat. O takiej możliwości poinformuje go pracodawca.
 • Może zrezygnować z uczestnictwa w PPK, składając pracodawcy oświadczenie w postaci papierowej. Co 4 lata pracodawca ponownie zapisze pracownika do PPK i znów będzie on mógł z uczestnictwa zrezygnować.

 

Jaka jest wysokość wpłat na PPK?

 • Z wynagrodzenia netto pracownika pracodawca będzie pobierał 2% wynagrodzenia brutto na wpłatę podstawową.
 • Osoby zarabiające mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 roku to 3120 zł) mają możliwość złożenia wniosku o dokonywanie niższych wpłat podstawowych, nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
 • Pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową na PPK w wysokości do 2% wynagrodzenia.
 • Z Funduszu Pracy pracownik otrzyma 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz będzie otrzymywał dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

 

W jaki sposób będą wypłacane środki z PPK?

 • Pracownik wypłaci oszczędności po osiągnięciu 60. roku życia: 25% środków zgromadzonych w PPK otrzyma jednorazowo, a pozostałe 75% – w ratach. Uczestnik PPK może zawnioskować o zamianę wypłaty jednorazowej (25%) na wypłaty ratalne. Po spełnieniu wymogów określonych w ustawie wypłaty mogą być realizowane jako świadczenie małżeńskie.

 

Czy uczestnik może wypłacić środki z PPK przed 60. rokiem życia?

 • Tak, w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia może złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Taki zwrot wiąże się jednak z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy.
 • Raz w trakcie uczestnictwa może wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. Konieczny jest zwrot całości wypłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat.
 • Może wypłacić 25% środków w przypadku poważnej choroby albo choroby współmałżonka lub dziecka. W takich przypadkach wypłata będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach.
 • W przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik był w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków (stanowiących małżeńską wspólność majątkową) zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka.

 

ZADAJ PYTANIE       KALKULATOR PPK


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online