ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 

Informacje zawarte na stronie zostały opracowane na podstawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 lipca 2018 r.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi.

Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany będzie do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieć obowiązek dokonywania z własnych środków wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Pracownik będzie mógł jednak zrezygnować z uczestnictwa w PPK.


Dlaczego PPK są wprowadzane?

Zgodnie z założeniami ustawy pracownicze plany kapitałowe będą prowadzone w celu zachęcenia pracowników do systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę środków po osiągnięciu 60. roku życia.


Na czym będzie polegać powszechność systemu PPK?

Na nałożeniu na wszystkie podmioty zatrudniające obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę oraz na automatycznym zapisaniu do niego pracowników. Pracownik może jednak zrezygnować z udziału w programie.


Na czym polega prywatny charakter środków w PPK?

Projekt ustawy wskazuje wprost, że środki gromadzone w ramach PPK mają stanowić prywatną własność uczestników PPK i podlegać dziedziczeniu.


Od kiedy PPK będzie obowiązywać?
 • Od 1 lipca 2019 r. - firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników
 • Od 1 stycznia 2020 r. - firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 • Od 1 lipca 2020 r. - firmy zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników
 • Od 1 stycznia 2021 r. - pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

Których pracodawców nie dotyczy obowiązek prowadzenia PPK na rzecz pracowników?

Obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK nie będzie dotyczył:

 • pracodawców, którzy prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia – z zastrzeżeniem, że do PPE przystąpiło minimum 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie;
 • mikroprzedsiębiorców, w przypadku gdy wszystkie osoby zatrudnione, złożą deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK;
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakie instytucje będą mogły oferować PPK?

Zgodnie z założeniami projektu ustawy PPK będzie oferowane wyłącznie przez określone instytucje finansowe tj.:

 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
 • zakład ubezpieczeń,
 • powszechne towarzystwo emerytalne (PTE),
 • pracownicze towarzystwo emerytalne.

Taka instytucja musi spełniać szereg wymagań:

 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • posiadać kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty funduszu rynku pieniężnego;
 • zarządzać funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników, bądź jednym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami w liczbie ustalonej jak wyżej, nazywane funduszami lub odpowiednio subfunduszami zdefiniowanej daty.

Jakie wpłaty na PPK będą dokonywane przez pracodawcę, pracownika i Skarb Państwa?

Pracownik

Wpłata podstawowa po stronie pracownika to 2% wynagrodzenia, dodatkowa może wynieść do 2%.

Pracownicy uzyskujący wynagrodzenia na poziomie niższym niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2 520 zł w 2018 r.) mają możliwość dokonywania wpłat podstawowych w wysokości niższej niż 2% wynagrodzenia, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

Pracodawca

Podstawowa wpłata po stronie pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika, a wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wpłata dodatkowa  będzie mogła być różnicowana dla poszczególnych grup pracowników ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy.

Skarb Państwa

Jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł.


Kto zobowiązany jest do obliczenia i dokonania wpłat do PPK?

Pracodawca będzie zobowiązany do obliczenia i dokonania wpłat zarówno przez niego finansowanych, jak i tych finansowanych przez pracownika.


Jakie będą koszty zarządzania środkami w ramach PPK?

Wysokość kosztów zarządzania PPK została zapisana w projekcie na poziomie max. 0,6% aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku. 

Wynagrodzenie za zarządzanie będzie mogło być pobierane przez instytucję finansową w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, w części przypadającej na PPK. W przypadku zakładów ubezpieczeń limit kosztów wynagrodzenia oraz udzielania ochrony ubezpieczeniowej ustalono na poziomie max. 0,5% od wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego.

Dodatkowo instytucja finansowa będzie uprawniona do pobrania wynagrodzenia za osiągnięty wynik („success fee”) maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku pod warunkiem zrealizowania dodatniej stopy zwrotu, która dodatkowo nie będzie niższa od stopy referencyjnej.


W co będą inwestowane środki w ramach PPK?

Ustawa będzie określała dopuszczalne zakresy alokacji aktywów, odpowiednio w instrumenty części udziałowej i części dłużnej, tak aby zapewnić realizację zasady przyświecającej funduszom zdefiniowanej daty, tj. stopniowego zmniejszania poziomu ryzyka inwestycyjnego danego funduszu wraz ze zbliżaniem się przez uczestników danego funduszu do wieku 60 lat.


Nadzór nad PPK - kto i jak będzie go sprawował?

Nadzór nad działalnością instytucji finansowej w zakresie prowadzenia przez nią PPK (wraz z możliwością zastosowania środków nadzorczych oraz odpowiednich sankcji) sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.


W jakich sytuacjach możliwa jest wypłata środków zgromadzonych w PPK?

Projekt ustawa dopuszcza możliwość wypłaty środków zgromadzonych w PPK w następujących przypadkach:

 1. po osiągnięciu przez niego 60 roku życia;
 2. 2. w celu w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika kredytu na sfinansowanie budowy lub zakupu domu / lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej lub udziału we współwłasności;
 3. w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka uczestnika;
 4. w przypadku śmierci uczestnika na rzecz osoby uprawnionej.

W jaki sposób nastąpi wypłata środków zgromadzonych na PPK po osiągnięciu 60. roku życia?

25% środków zgromadzonych w PPK zostanie wypłaconych jednorazowo po osiągnięciu 60. roku życia przez uczestnika, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach.

Pozostałych 75% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

Będzie istniała możliwość wypłacania środków także w formie świadczenia małżeńskiego, w sytuacji gdy współmałżonek również osiągnie 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w takiej formie. Świadczenie małżeńskie będzie wypłacane przez okres 120 miesięcy, jego wysokość ustalana będzie przez podzielenie łącznej wysokości środków zgromadzonych w PPK przez uczestnika i małżonka uczestnika przez taką liczbę rat.


Czy ze środków zgromadzonych w ramach PPK będzie można skorzystać przed osiągnięciem 60. roku życia? Kiedy i na jakich zasadach?

Uczestnik raz w życiu będzie mógł  wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK w celu pokrycia wkładu własnego do kredytu na zakup domu, mieszkania lub nieruchomości gruntowej. Będzie zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty wypłaconych środków. Termin zwrotu nie będzie mógł rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

Uczestnik będzie mógł wypłacić 25% środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka. W takich przypadkach wypłata będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach.


Więcej:


Jak oceniasz
serwis axa.pl?