ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Nota prawna

Nota prawna

Informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego zostały opracowane przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AXA TFI”) nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne AXA TFI.

AXA TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy AXA TFI. AXA TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności tej strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. AXA TFI zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (odpowiednio: „Fundusz”, „AXA FIO” oraz „Prospekt”), dostępnym w siedzibie AXA TFI, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów (KII) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu. Dystrybucja jednostek uczestnictwa Funduszu prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat udostępniana przez AXA TFI. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie, innych niż Rzeczypospolita Polska. Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy AXA FIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze AXA FIO mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

AXA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 13 500 000 zł, wpłaconym w całości.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?