Grupa docelowa

Grupa docelowa

 

Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Oferujemy ubezpieczenia dla małych i średnich Przedsiębiorstw, które chciałyby zgłosić do ubezpieczenia mienie o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł na jedną lokalizację i nie więcej niż 20 mln zł na wszystkie lokalizacje, a ich obrót roczny nie przekracza 20 mln zł.

Oferta ubezpieczeniowa jest szczególnie atrakcyjna dla Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w takich sektorach jak: działalność biurowa i informatyczna, sprzedaż, edukacja, opieka medyczna, usługi kosmetyczne, sport i rekreacja, hotele, gastronomia, naprawy i pozostałe usługi, budownictwo (małe i średnie firmy).

Co zawiera nasze ubezpieczenie?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, w tym m.in. od powodzi, przepięcia, dewastacji, stłuczenia, katastrofy budowlanej, awarii maszyn,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym min za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych, szkody w środowisku oraz wypadki przy pracy, 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie assistance.

Dla Przedsiębiorstw oferujemy dodatkowo: 

 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego przez 6 m-cy, gdy ubezpieczona lokalizacja ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie,
 • pokrycie kosztów odtworzenia (opłat urzędowych) dokumentacji uszkodzonej w wyniku zdarzenia losowego, która jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej (koncesje, licencje, certyfikaty),
 • automatyczną ochronę przez 14 dni dla maszyn, wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia jak i dla nowych lokalizacji, w których przedsiębiorca rozpocznie działalność – po upływie 14 dni jest możliwość kontynuowania ochrony po doubezpieczeniu,
 • pokrycie szkód powstałych w artykułach spożywczych w przypadku ich uszkodzenia w wyniku rozmrożenia na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu,
 • automatyczne podwyższenie sum ubezpieczenia dla środków obrotowych (wybranych towarów) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (okres świąt i czas je poprzedzający) o 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia, do 100.000 zł,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach, zawarte w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
 • w ubezpieczeniu NNW ochronę na wypadek oparzeń.
   

Ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia techniczne

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Oferujemy ochronę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, deklarującym do ubezpieczenia mienie o łącznej wartości przekraczającej 20 mln zł i osiągającym roczny obrót powyżej 20 mln zł.

Oferta ubezpieczeniowa jest szczególnie atrakcyjna dla podmiotów działających w takich sektorach jak: przetwórstwo metalu, produkcja narzędzi, maszyn i urządzeń, przemysł spożywczy, budownictwo, produkcja wyrobów ceramicznych, produkcja leków i kosmetyków, hotelarstwo, handel, wynajem nieruchomości komercyjnych.

Dodatkowo w ramach ubezpieczeń technicznych oferujemy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy 
i montażu oraz ubezpieczenie maszyn budowlanych, które kierujemy głównie do branży budowlanej, a także ubezpieczenie casco pojazdów szynowych dedykowane dla podmiotów zajmujących się szeroko pojętym transportem kolejowym.

 

Ubezpieczenie dzieł sztuki

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

 • galerie, muzea oraz inne instytucje zainteresowane objęciem ochroną dzieł sztuki (tj. zasobów własnych, wystaw rotacyjnych oraz wypożyczeń długoterminowych) w trakcie wystaw;
 • prywatni kolekcjonerzy dzieł sztuki poszukujący ochrony dla swoich zbiorów;
 • podmioty działające na rynku obrotu dziełami sztuki.

W pełni rozumiemy jak różne mogą być indywidualne potrzeby handlarzy oraz prywatnych
kolekcjonerów. Bogactwo naszego doświadczenia jest gwarancją Twojego bezpieczeństwa.

 

Ubezpieczenia turystyczne dla biur podróży

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Grupą docelową dla Produktu Kontynenty są Organizatorzy Turystyki, którzy zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mają obowiązek ubezpieczenia swoich klientów 
w zakresie kosztów leczenia i NNW.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę klientom biur podróży, chroni ich przed skutkami nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków lub innych zdarzeń losowych podczas wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie zapewnia pomoc Centrali Alarmowej, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Centrala przejmuje opiekę nad ubezpieczonym, organizuje pomoc medyczną i transport, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia bez konieczności angażowania środków pieniężnych klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia podróży Kontynenty. Kierownik sprzedaży właściwy dla Państwa regionu, służy pomocą w zakresie:

 • nawiązania współpracy z AXA,
 • pomoże dostosować właściwy wariant ubezpieczenia Kontynenty do potrzeb biura podróży.
   

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego. Oferta gwarancji ubezpieczeniowej przygotowywana jest indywidualnie i jest uzależniona od obrotu organizatora turystyki, oferowanych destynacji, wysokości i terminu przyjmowanych zaliczek na poczet przyszłej imprezy oraz sytuacji finansowej. AXA oferuje gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Ubezpieczenie turystyczne Kontynenty Business Travel

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Ubezpieczenie Kontynenty Business Travel skierowane jest do przedsiębiorców wysyłających swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe lub do klientów indywidualnych.

Jest kompleksowym pakietem przeznaczonym dla osób, które podczas swoich zagranicznych podróży chcą się czuć pewnie i bezpiecznie. Nasze ubezpieczenie chroni Cię przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych w trakcie pobytu za granicą.

Ubezpieczenie jest dostępne w 5 wariantach, w zależności od sum i zakresu ochrony ubezpieczeniowej zawiera m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia wraz z assistance, NNW, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie Kontynenty Business Travel jest dostępne w dwóch formach:

w  formie polisy imiennej z okresem ochrony ubezpieczeniowej na pół roku lub rok; Ubezpieczony może wyjechać za granicę w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej dowolną ilość razy - jednorazowa podróż zagraniczna nie może jednak przekroczyć 60 dni,w formie polisy otwartej z limitem osobodni.

Po opłaceniu dodatkowej składki, ubezpieczenie może zostać rozszerzone o następujące zakresy: następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych, praca fizyczna.

Uwaga: kierowcy nie są traktowani jak osoby wykonujące pracę fizyczną i nie podlegają zwyżce z tego tytułu.

Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, który służy pomocą w ostosowaniu właściwego wariantu ubezpieczenia do potrzeb każdego Ubezpieczonego. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by polisa była idealnie dopasowana do indywidualnych wymagań klienta.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych oferowane są podmiotom gospodarczym posiadającym min. 20 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych/podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ubezpieczenia transportowe

Kogo ubezpieczamy? (grupy docelowe)

Ubezpieczenia transportowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej oferowane są podmiotom gospodarczym z branży TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznej):

 • spedytorom i firmom logistycznym nieposiadającym własnych środków transportu z rocznym przychodem ze świadczonych usług transportowych minimum 5 mln zł netto (bez VAT),
 • przewoźnikom drogowym użytkującym co najmniej 1 środek transportu (kategorii N2 lub N3) i posiadających licencję wspólnotową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
 • przewoźnikom kolejowym spełniającym kryterium dużego ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – warunki ochrony ubezpieczeniowej ustalane są każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji.

Ubezpieczenia transportowe w zakresie ubezpieczenia ładunków w transporcie ‘cargo’ oferowane są podmiotom ponoszącym ryzyko transportu ładunków niezależnie od tego, czy transport wykonywany jest własnymi środkami transportu, czy zlecany zawodowym firmom przewozowym.

Oferujemy:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego i kolejowego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, firmy logistycznej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego),
 • ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym ‘cargo’.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy

Kogo ubezpieczamy? (grupy docelowe)

Oferujemy ochronę ubezpieczeniową dla dwóch grup klientów:

W zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (odpowiedzialność cywilna ogólna) – dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, deklarujących przychód w rocznym okresie ubezpieczenia na poziomie min. 20 mln zł. 

W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

a)     dla ubezpieczeń dobrowolnych: gdy minimalna oczekiwana przez ubezpieczonego suma gwarancyjna wynosi co najmniej 1 mln zł., 

b)     dla ubezpieczeń obowiązkowych: klienci, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością lub rodzajem świadczonych usług.

c)     Nie oferujemy ubezpieczenia dla następujących grup zawodowych: lekarzy i innych zawodów medycznych, brokerów ubezpieczeniowych i instytucji finansowych (banki, domy maklerskie itp.), szpitali.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online