AXA Subfundusz Obligacji - Fundusz TFI

AXA Subfundusz Obligacji

Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-19
136,40
-
-0,09
-0,12
0,16
-0,10
0,76
1,28
4,19
3,98
-
AXA Subfundusz Obligacji
2018-02-19
136,40
-0,09 %

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

PORTFEL MODELOWY 

  • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe, jednak nie więcej niż 50% aktywów w obligacje korporacyjne,
  • w praktyce większość aktywów powinna być lokowana w obligacje skarbowe, choć w pewnych warunkach rynkowych duży udział mogą mieć emitenci inni niż Skarb Państwa,
  • udział inwestycji w walucie obcej będzie ograniczony do 25% aktywów Subfunduszu,
  • Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją,
  • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 2 – 3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. F):

  • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
  • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 77 1240 1037 1111 0010 3092 2960

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ze względu na skład portfela inwestycyjnego (możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o średnim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Fundusze Inwestycyjne AXA TFI

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?