Zadzwoń do AXA

Biuletyn Inwestycyjny Świat

Czym jest Biuletyn Inwestycyjny Świat?

Czym jest Biuletyn Inwestycyjny Świat?

  • Biuletyn Inwestycyjny Świat AXA bazuje na wiedzy i doświadczeniu zarządzających i ekonomistów AXA Investment Managers, globalnej spółki AXA zajmującej się zarządzaniem aktywami
  • Przedstawia (w cyklu miesięcznym) informacje dotyczące globalnej alokacji aktywów z podziałem na odpowiednie klasy aktywów (akcje, obligacje itd.) jak i obszar geograficzny.

 

Legenda

klasy aktywów o tendencji spadkowej

klasy aktywów z perspektywą wzrostu
neutralne klasy aktywów
Znak oznacza zmianę sygnału oraz informuje, że taki sygnał został wygenerowany po raz pierwszy w  tym miesiącu
Jak czytać biuletyn?

Jak czytać biuletyn?

Globalna alokacjaPrzewidywany okres inwestycjiWyjaśnienie
3-6 m12-24 m
AkcjeInwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem wzrostów niż spadków.
AkcjePrzewidywany okres inwestycjiWyjaśnienie
3-6 m12-24 m
USA()Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem spadków niż wzrostów.
Strefa Euro()Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem wzrostów niż spadków.
Europejskie rynki wschodząceInwestycje w akcje z regionu europejskich rynków wschodzących cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach zarówno w krótszym jak i dłuższym horyzoncie.
Globalna alokacja aktywów - październik 2015

Globalna alokacja aktywów - październik 2015

Globalna alokacjaPrzewidywany okres inwestycji
3-6 m12-24 m
Gotówka()
Akcje()
Obligacje Skarbowe
Pozostałe Instrumenty dłużne()

 

AkcjePrzewidywany okres inwestycji
3-6 m12-24 m
USA()
Strefa Euro
Japonia
Ameryka Łacińska*
Europejskie Rynki Wschodzące**
Azjatyckie Rynki Wschodzące***()

 

Dług/obligacjePrzewidywany okres inwestycji
3-6 m12-24 m
Amerykańskie instrumenty dłużne
Obligacje wysokodochodowe typu "High Yield"****
Obligacje skarbowe rynków wschodzących

Źródło: AXA IM

*Ameryka Łacińska - głównie Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru, Wenezuela, Kostaryka, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej

**Europejskie Rynki Wschodzące - kraje głównie Europy Wschodniej i Centralnej takie jak: Polska, Turcja, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, kraje Nadbałtyckie oraz (wg niektórych metodologii) także Rosja

***Azjatyckie Rynki Wschodzące - kraje azjatyckie (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii), głównie: Chiny, Tajlandia, Indie, Indonezja, Pakistan, Hongkong, Korea Południowa, Singapur, Tajwan, Malezja i inne

****Obligacje wysokodochodowe typu "High Yield" - papiery wartościowe w głównej mierze obligacje korporacyjne, charakteryzujące się ponadprzeciętnym potencjałem oferowanego przychodu i zdecydowanie niższej (niż np. obligacje skarbowe) wiarygodności kredytowej, czyli wyższym ryzyku niewypłacalności. 

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („AXA Życie”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania AXA Życie ani też oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Niniejsza informacja nie stanowi zapewnienia lub gwarancji przyszłych zysków. Klient AXA Życie musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez AXA Życie są opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny oraz w regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych na www.axa.pl. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA Życie pobiera opłaty określone w OWU.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?