Przewodnik inwestora

3 kroki na drodze
do skuteczniejszych inwestycji

Co warto wiedzieć, by jeszcze skuteczniej pomnażać kapitał? Na co zwracać uwagę? Jak zmniejszyć potencjalne ryzyko i jak w prosty sposób zaoszczędzić nieco więcej? Pomożemy Ci zrobić kolejny krok na drodze do skuteczniejszych inwestycji. Wbrew pozorom, to proste. Wystarczy poznać kilka obowiązujących zasad i pojęć, a Twoje inwestycje urosną szybciej, a Ty wejdziesz na wyższy poziom pomnażania kapitału.

KROK 1

NIE WKŁADAJ WSZYSTKICH JAJ DO JEDNEGO KOSZYKA


Dywersyfikacja. To podstawowe pojęcie pomagające zmniejszyć ryzyko inwestowania. Na czym polega? Na takim doborze portfela inwestycyjnego i instrumentów finansowych, które różnią się od siebie. W praktyce oznacza to podział inwestowanych środków na kilka części i ulokowanie każdej z nich w inny sposób i w różnych obszarach (np. różne klasy aktywów, fundusze zróżnicowane pod względem rodzaju przemysłu czy zasięgu geograficznego). Dzięki temu, nawet gdy jeden z produktów czasowo przynosi straty, istnieje szansa, że zysk osiągnięty przez pozostałe może tę stratę zniwelować. A Ty nie trzymasz wszystkich funduszy na stratnej inwestycji.

O dywersyfikacji należy pamiętać także w odniesieniu do horyzontu czasowego inwestycji. Budując portfel inwestycyjny, powinniśmy pamiętać, że zawsze w naszym życiu mogą pojawić się niespodziewane wydatki. Warto więc część środków odłożyć z przeznaczeniem do wykorzystania w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

KROK 2

NAJLEPSZY CZAS NA INWESTYCJE? PODPOWIADA CYKL KONIUNKTURALNY

Czas w inwestycjach odgrywa istotną rolę. Nie chodzi jedynie o cierpliwość. Trzeba także wiedzieć, kiedy najlepiej inwestować. Już na podstawie dość prostych obserwacji, można wywnioskować preferencyjny okres dla danych inwestycji. Posiadając tę wiedzę, łatwiej wybierzesz obszar inwestycyjny, który potencjalnie przyniesie Ci najwięcej zysków. Wystarczy zapoznać się z cyklem koniunkturalnym, który jedynie wygląda na skomplikowany. Jak to działa?

W każdej fazie cyklu koniunkturalnego można znaleźć klasę aktywów, która właśnie w niej może przynosić najwyższe stopy zwrotu. Inwestor, który chciałby w budowaniu strategii inwestycyjnej wykorzystać zmiany w koniunkturze gospodarczej, powinien aktywnie obserwować:

 • Wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB)
 • Poziom inflacji (CPI)

Na ich podstawie można określić, w jakie instrumenty finansowe inwestować. Poniżej znajdziesz uproszczoną ściągawkę. 

 • Rosnący wskaźnik PKB przy malejącej inflacji -> preferencyjny okres dla inwestycji w akcje
 • Rosnący wskaźnik PKB przy wzrastającej inflacji -> preferencyjny okres dla inwestycji w surowce
 • Malejący wskaźnik PKB przy malejącej inflacji -> preferencyjny okres dla inwestycji w obligacje
 • Malejący wskaźnik PKB przy wzrastającej inflacji -> preferencyjny okres dla inwestycji w rynek pieniężny

KROK 3

ZWIĘKSZENIE ZYSKU BEZ WYSIŁKU, CZYLI MAGIA PROCENTU SKŁADANEGO

Jeśli zakładasz inwestycję długoterminową, zyskujesz przewagę już na starcie. Są one bezpieczniejsze oraz mają więcej możliwości do skutecznego zwiększenia kwoty końcowej, bez potrzeby wpłacania środków dodatkowych. Wystarczy, że wykorzystasz przy swoich inwestycjach procent składany.

Czym jest procent składany? To w uproszczeniu „odsetki od odsetek”. W praktyce oznacza to, że odsetki uzyskane w trakcie czasu trwania inwestycji dopisujemy do kapitału początkowego w kolejnym okresie inwestycyjnym. Dzięki temu mechanizmowi suma oszczędności rośnie szybciej niż, gdy odsetki naliczane są tylko od kwoty głównej.
Im wyższa stopa zwrotu, tym wyższy zebrany kapitał. Proste.

Dodatkowo, im dłuższa zakładana inwestycja bądź oszczędność, tym efekt działania mechanizmu procentu składanego jest bardziej widoczny. Zobacz przykład, w którym założyliśmy stopę zwrotu w wysokości 5% rocznie.

  procent prosty procent składany
kwota początkowa
inwestycji
10 000,00 zł
rok 1. 10 500,00 zł 10 500,00 zł
rok 5. 12 500,00 zł 12 762,82 zł
rok 10. 15 000,00 zł 16 288,95 zł
dodatkowy zysk 1 288,95 zł
 
stopa zwrotu 50% 63%

Słownik początkującego inwestora

Akcje

Rodzaj papierów wartościowych, który daje prawo jego posiadaczowi (akcjonariuszowi) do udziału w spółce akcyjnej, która go wyemitowała. Akcje zalicza się do papierów wartościowych o wysokim ryzyku inwestycyjnym.


Obligacje

Rodzaj papierów wartościowych, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym terminie.

Inwestowanie w obligację wiąże się z niższym ryzykiem niż w przypadku akcji, ale także potencjalnie niższym zyskiem.


Bessa

Długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Symbolizuje ją niedźwiedź, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem łapą z góry na dół (czyli spadek). Przeciwieństwem bessy jest hossa, czyli długoterminowy trend wzrostu cen.


Deflacja

Utrzymujący się spadek przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić więcej dóbr.


Dywersyfikacja

Zróżnicowanie składu portfela inwestycyjnego, dzięki któremu zredukowane jest ryzyko straty na całej inwestycji. Inwestując w jednostki o różnym poziomie ryzyka, zwiększasz szansę na zrekompensowanie ewentualnych spadków zyskami w innej części portfela.


Dywidenda

Wypracowany przez spółkę zysk, który zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wypłacony akcjonariuszom. Dywidenda jest wypłacana tym akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.


Podatek „Belki”

Podatek od zysków kapitałowych, zwany w ten sposób od nazwiska byłego ministra finansów, który podatek wprowadził. Wysokość podatku wynosi 19% i nalicza się go od zysków wypracowanych na lokatach, akcjach, obligacjach, funduszach inwestycyjnych itp.


Hossa

Długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie. Symbolizuje ją byk, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem rogami z dołu do góry (czyli wzrost). Przeciwieństwem hossy jest bessa czyli długoterminowy trend spadku cen.


Inflacja

Utrzymujący się wzrost przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić mniej dóbr.


Cykl koniunkturalny

Polega na występowaniu wahań koniunkturalnych w powtarzających się kilkuletnich okresach. Klasyczne cykle koniunkturalne można podzielić na 4 fazy: Rozkwit, Kryzys, Depresja, Ożywienie.


Parasol funduszy

To fundusz z wydzielonymi, zarządzanymi oddzielnie subfunduszami. Zwykle pod jednym parasolem znajdują się zarówno bardziej bezpieczne, jak i bardziej agresywne i ryzykowne subfundusze, pomiędzy którymi inwestor może dokonywać zmian w zależności od koniunktury na rynku. Wymierną korzyścią z inwestycji w subfundusze znajdujące się pod jednym parasolem jest możliwość dokonywania zmian pomiędzy funduszami, bez konieczności uiszczenia podatku. W przypadku tradycyjnej inwestycji w fundusz, podatek należy uiścić przy każdej konwersji środków. W przypadku parasola subfunduszy podatek uiszcza się dopiero po zakończeniu inwestycji.


Ryzyko inwestycyjne

Każdy, kto podejmuje działania inwestycyjne jest narażony na pewne ryzyko. W zależności od doboru instrumentów finansowych to ryzyko, na które się zgadza jest większe lub mniejsze. W przypadku inwestycji trzeba zawsze liczyć się z tym, że osiągnięty zysk może różnić się od zakładanej stopy zwrotu. Poznaj, z jakim ryzykiem mogą wiązać się inwestycje i podejmij decyzję, jaki poziom jesteś w stanie zaakceptować.

 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko rozliczenia
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko walutowe
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate)

Stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków banki dla określonych okresów. Wskaźnik WIBID stanowi popularny benchmark dla funduszy rynku pieniężnego.


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Można rozróżniać stopę WIBOR w zależności od okresu pożyczki np. 1M, 3M, 6M. Wskaźnik WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez banki.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online