Przewodnik inwestora

Giełda papierów wartościowych
i indeksy giełdowe w pigułce

Dla wielu osób, w tym początkujących inwestorów, to finansowa enigma. Poznając podstawowe pojęcia dotyczące giełdy, masz szansę wkroczyć na wyższy poziom finansowej wiedzy i skuteczniej odnaleźć się w świecie inwestycji.

Pamiętaj jednak, że sama znajomość podstawowych zagadnień nie przygotuje Cię w pełni do skutecznego inwestowania na giełdzie. To jedynie pierwszy, niezbędny krok do pomnażania kapitału.

Giełda Papierów Wartościowych

To instytucja, której celem jest zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi, takimi jak: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane i inne. Jako instytucja publiczna podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Warszawska Giełda Papierów Wartościowych działa od 16 kwietnia 1991 roku.

Rynek pierwotny

To tu emitowane papiery są sprzedawane inwestorom bezpośrednio przez emitenta. Szczególnym przypadkiem tego rynku jest wprowadzenie akcji nowej spółki do obrotu giełdowego (tzw. IPO – Initial Public Offering).

Rynek wtórny

To rynek, na którym nabywa się instrumenty finansowe od innych inwestorów.

INDEKSY GIEŁDOWE

Indeks giełdowy to wartość (obliczana w punktach) wyrażająca aktualną wycenę dobranych do indeksu spółek giełdowych. Zadaniem indeksów jest pokazywanie, w jaki sposób zmieniają się ceny wyselekcjonowanych spółek. Czym są tajemnicze WIGi?

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)
Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy, który jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

WIG20
Indeks WIG20 jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Obecnie w portfelu indeksu WIG20 znajdują się np. takie spółki jak: KGHM, Lotos, Pekao, Alior, PZU.

mWIG40
Indeks mWIG40 obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80.

sWIG80
Indeks sWIG80 obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

WIG30
Indeks WIG30 jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.

RESPECT
Indeks RESPECT obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie, notowane na Głównym Rynku GPW. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych na wzajemnym zrozumieniu oczekiwań i szacunku z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisko naturalne).


Słownik początkującego inwestora

Akcje

Rodzaj papierów wartościowych, który daje prawo jego posiadaczowi (akcjonariuszowi) do udziału w spółce akcyjnej, która go wyemitowała. Akcje zalicza się do papierów wartościowych o wysokim ryzyku inwestycyjnym.


Obligacje

Rodzaj papierów wartościowych, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym terminie.

Inwestowanie w obligację wiąże się z niższym ryzykiem niż w przypadku akcji, ale także potencjalnie niższym zyskiem.


Bessa

Długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Symbolizuje ją niedźwiedź, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem łapą z góry na dół (czyli spadek). Przeciwieństwem bessy jest hossa, czyli długoterminowy trend wzrostu cen.


Deflacja

Utrzymujący się spadek przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić więcej dóbr.


Dywersyfikacja

Zróżnicowanie składu portfela inwestycyjnego, dzięki któremu zredukowane jest ryzyko straty na całej inwestycji. Inwestując w jednostki o różnym poziomie ryzyka, zwiększasz szansę na zrekompensowanie ewentualnych spadków zyskami w innej części portfela.


Dywidenda

Wypracowany przez spółkę zysk, który zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wypłacony akcjonariuszom. Dywidenda jest wypłacana tym akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.


Podatek „Belki”

Podatek od zysków kapitałowych, zwany w ten sposób od nazwiska byłego ministra finansów, który podatek wprowadził. Wysokość podatku wynosi 19% i nalicza się go od zysków wypracowanych na lokatach, akcjach, obligacjach, funduszach inwestycyjnych itp.


Hossa

Długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie. Symbolizuje ją byk, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem rogami z dołu do góry (czyli wzrost). Przeciwieństwem hossy jest bessa czyli długoterminowy trend spadku cen.


Inflacja

Utrzymujący się wzrost przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić mniej dóbr.


Cykl koniunkturalny

Polega na występowaniu wahań koniunkturalnych w powtarzających się kilkuletnich okresach. Klasyczne cykle koniunkturalne można podzielić na 4 fazy: Rozkwit, Kryzys, Depresja, Ożywienie.


Parasol funduszy

To fundusz z wydzielonymi, zarządzanymi oddzielnie subfunduszami. Zwykle pod jednym parasolem znajdują się zarówno bardziej bezpieczne, jak i bardziej agresywne i ryzykowne subfundusze, pomiędzy którymi inwestor może dokonywać zmian w zależności od koniunktury na rynku. Wymierną korzyścią z inwestycji w subfundusze znajdujące się pod jednym parasolem jest możliwość dokonywania zmian pomiędzy funduszami, bez konieczności uiszczenia podatku. W przypadku tradycyjnej inwestycji w fundusz, podatek należy uiścić przy każdej konwersji środków. W przypadku parasola subfunduszy podatek uiszcza się dopiero po zakończeniu inwestycji.


Ryzyko inwestycyjne

Każdy, kto podejmuje działania inwestycyjne jest narażony na pewne ryzyko. W zależności od doboru instrumentów finansowych to ryzyko, na które się zgadza jest większe lub mniejsze. W przypadku inwestycji trzeba zawsze liczyć się z tym, że osiągnięty zysk może różnić się od zakładanej stopy zwrotu. Poznaj, z jakim ryzykiem mogą wiązać się inwestycje i podejmij decyzję, jaki poziom jesteś w stanie zaakceptować.

  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko rozliczenia
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko walutowe
  • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
  • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate)

Stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków banki dla określonych okresów. Wskaźnik WIBID stanowi popularny benchmark dla funduszy rynku pieniężnego.


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Można rozróżniać stopę WIBOR w zależności od okresu pożyczki np. 1M, 3M, 6M. Wskaźnik WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez banki.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online