Przewodnik inwestora

Oszczędzanie a emerytura

Oszczędzanie na emeryturę to spojrzenie z pozoru w daleką przyszłość, jednak bliższą niż się wydaje. Wiele osób nie ma pewności, co do wysokości świadczeń lub nie wie, jak rozpocząć oszczędzanie na ten cel. Sprawdź, jakie masz możliwości gromadzenia kapitału, które pozwolą Ci zabezpieczyć się finansowo na emeryturze.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia. Niemal każdy podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzaniu o PPK, a w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK (zgodnie z harmonogramem przyjętym w ustawie o PPK). 

W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą wpłacać z własnych środków wpłaty podstawowe oraz będą mieli możliwość wpłacania wpłat dodatkowych. Środki gromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestników PPK.

Dowiedz się więcej o PPK

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę połączona z ulgą oraz zachętą podatkową. Pierwsza z nich to możliwość odpisania rocznej składki (do limitu ustawowego) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu (możesz odpisać wpłaty na IKZE od dochodów w PIT). Druga to zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Dowiedz się więcej o IKZE

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to kolejna możliwość dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego. Zysk wypracowany na IKE jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, o ile nie wypłacisz pieniędzy przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych i spełnisz warunek oszczędzania przez 5 dowolnych lat. Możesz także wypłacić środki wcześniej, wówczas od swoich zysków zapłacisz podatek Belki w wysokości 19%. Limit wpłat na IKE ogłaszany jest corocznie. 

Dowiedz się więcej o IKE


Słownik początkującego inwestora

Akcje

Rodzaj papierów wartościowych, który daje prawo jego posiadaczowi (akcjonariuszowi) do udziału w spółce akcyjnej, która go wyemitowała. Akcje zalicza się do papierów wartościowych o wysokim ryzyku inwestycyjnym.


Obligacje

Rodzaj papierów wartościowych, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym terminie.

Inwestowanie w obligację wiąże się z niższym ryzykiem niż w przypadku akcji, ale także potencjalnie niższym zyskiem.


Bessa

Długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Symbolizuje ją niedźwiedź, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem łapą z góry na dół (czyli spadek). Przeciwieństwem bessy jest hossa, czyli długoterminowy trend wzrostu cen.


Deflacja

Utrzymujący się spadek przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić więcej dóbr.


Dywersyfikacja

Zróżnicowanie składu portfela inwestycyjnego, dzięki któremu zredukowane jest ryzyko straty na całej inwestycji. Inwestując w jednostki o różnym poziomie ryzyka, zwiększasz szansę na zrekompensowanie ewentualnych spadków zyskami w innej części portfela.


Dywidenda

Wypracowany przez spółkę zysk, który zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wypłacony akcjonariuszom. Dywidenda jest wypłacana tym akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.


Podatek „Belki”

Podatek od zysków kapitałowych, zwany w ten sposób od nazwiska byłego ministra finansów, który podatek wprowadził. Wysokość podatku wynosi 19% i nalicza się go od zysków wypracowanych na lokatach, akcjach, obligacjach, funduszach inwestycyjnych itp.


Hossa

Długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie. Symbolizuje ją byk, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem rogami z dołu do góry (czyli wzrost). Przeciwieństwem hossy jest bessa czyli długoterminowy trend spadku cen.


Inflacja

Utrzymujący się wzrost przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić mniej dóbr.


Cykl koniunkturalny

Polega na występowaniu wahań koniunkturalnych w powtarzających się kilkuletnich okresach. Klasyczne cykle koniunkturalne można podzielić na 4 fazy: Rozkwit, Kryzys, Depresja, Ożywienie.


Parasol funduszy

To fundusz z wydzielonymi, zarządzanymi oddzielnie subfunduszami. Zwykle pod jednym parasolem znajdują się zarówno bardziej bezpieczne, jak i bardziej agresywne i ryzykowne subfundusze, pomiędzy którymi inwestor może dokonywać zmian w zależności od koniunktury na rynku. Wymierną korzyścią z inwestycji w subfundusze znajdujące się pod jednym parasolem jest możliwość dokonywania zmian pomiędzy funduszami, bez konieczności uiszczenia podatku. W przypadku tradycyjnej inwestycji w fundusz, podatek należy uiścić przy każdej konwersji środków. W przypadku parasola subfunduszy podatek uiszcza się dopiero po zakończeniu inwestycji.


Ryzyko inwestycyjne

Każdy, kto podejmuje działania inwestycyjne jest narażony na pewne ryzyko. W zależności od doboru instrumentów finansowych to ryzyko, na które się zgadza jest większe lub mniejsze. W przypadku inwestycji trzeba zawsze liczyć się z tym, że osiągnięty zysk może różnić się od zakładanej stopy zwrotu. Poznaj, z jakim ryzykiem mogą wiązać się inwestycje i podejmij decyzję, jaki poziom jesteś w stanie zaakceptować.

  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko rozliczenia
  • Ryzyko płynności
  • Ryzyko walutowe
  • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
  • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate)

Stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków banki dla określonych okresów. Wskaźnik WIBID stanowi popularny benchmark dla funduszy rynku pieniężnego.


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Można rozróżniać stopę WIBOR w zależności od okresu pożyczki np. 1M, 3M, 6M. Wskaźnik WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez banki.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online