Przewodnik inwestora

W co inwestować?

Możliwości inwestycyjnych jest mnóstwo. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które dopasujesz do swoich potrzeb i możliwości. W inwestowaniu istotne jest, aby wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze dla siebie. Aby to zrobić, warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: 

 • Jak długo chcesz inwestować posiadane środki?
 • Jakie ryzyko jesteś skłonny zaakceptować?
 • Jak duże doświadczenie w inwestowaniu środków posiadasz?
 • Ile czasu będziesz mógł poświęcić na zarządzanie swoją inwestycją?
Lokaty bankowe – dla tych, którzy nie lubią ryzyka

Lokaty mają z góry określoną, gwarantowaną stopę zwrotu (oprocentowanie). Z reguły wysokość oprocentowania wynosi kilka procent. Przy wyborze tej opcji należy pamiętać o konieczności uwzględnienia podatku i inflacji, który znacząco może obniżyć zysk z lokaty. Są jednak pewne plusy.

Lokaty bankowe mają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Oznacza to, że w przypadku upadłości banku, posiadacz lokaty ma gwarancję odzyskania zainwestowanych środków (do 100 tys. euro), co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo.

Trzeba pamiętać, że lokaty mają ograniczoną płynność. Zazwyczaj zakładamy je na określony czas, a w przypadku wcześniejszej wypłaty środków może nastąpić utrata zgromadzonych odsetek.

Fundusze inwestycyjne – elastyczne inwestycje dopasowane do Twoich możliwości

Fundusze mogą stanowić alternatywę dla osób oszczędzających na lokatach bankowych. Zyski i potencjalne ryzyko zależą głównie od apetytu na ryzyko. Jak to działa?

Inwestując w fundusze, uczestnik nabywa jednostki wybranego funduszu inwestycyjnego. Zaletą inwestowania w fundusze jest brak konieczności śledzenia i analizowania zmian zachodzących na rynku, a także podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tym zajmuje się zespół zarządzający funduszem. Do decyzji inwestora należy jedynie wybór funduszy dostosowanych do jego profilu inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej o funduszach inwestycyjnych

Ubezpieczenia na życie z UFK – dostęp do funduszy wielu TFI pod jednym parasolem

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) dzięki możliwości inwestowania w UFK pozwala gromadzić kapitał z myślą o budowaniu zaplecza finansowego na przyszłość. Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób poszukujących możliwości i mobilizacji do długoterminowego inwestowania (np. na zapewnienie przyszłości dzieciom lub środków emerytalnych).

Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość inwestowania w zróżnicowane fundusze z oferty różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dodatkową zaletą jest także możliwość dokonywania zmian UFK bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) zapłacisz dopiero na końcu inwestycji.

Dowiedz się więcej o oszczędzaniu na przyszłość

Inwestowanie w akcje na GPW – najwyższy zysk dla głodnych wrażeń

Inwestując na giełdzie, możesz wypracować atrakcyjny zysk, ale to jedno z rozwiązań o potencjalnie najwyższym poziomie ryzyka. Wadą jest także duża czasochłonność tego rozwiązania – chcąc być aktywnym inwestorem, będziesz musiał poświęcić wiele czasu na śledzenie wyników Twojej inwestycji, sytuacji na giełdzie i otoczenia rynkowego. Decyzje dotyczące strategii inwestowania i wyboru spółek będą należeć do Ciebie. Jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i ilość czasu oraz gotowy jesteś zaryzykować – to opcja na duże powiększenie kapitału. Pod warunkiem, że zainwestujesz trafnie.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu na giełdzie


Słownik początkującego inwestora

Akcje

Rodzaj papierów wartościowych, który daje prawo jego posiadaczowi (akcjonariuszowi) do udziału w spółce akcyjnej, która go wyemitowała. Akcje zalicza się do papierów wartościowych o wysokim ryzyku inwestycyjnym.


Obligacje

Rodzaj papierów wartościowych, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym terminie.

Inwestowanie w obligację wiąże się z niższym ryzykiem niż w przypadku akcji, ale także potencjalnie niższym zyskiem.


Bessa

Długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Symbolizuje ją niedźwiedź, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem łapą z góry na dół (czyli spadek). Przeciwieństwem bessy jest hossa, czyli długoterminowy trend wzrostu cen.


Deflacja

Utrzymujący się spadek przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić więcej dóbr.


Dywersyfikacja

Zróżnicowanie składu portfela inwestycyjnego, dzięki któremu zredukowane jest ryzyko straty na całej inwestycji. Inwestując w jednostki o różnym poziomie ryzyka, zwiększasz szansę na zrekompensowanie ewentualnych spadków zyskami w innej części portfela.


Dywidenda

Wypracowany przez spółkę zysk, który zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wypłacony akcjonariuszom. Dywidenda jest wypłacana tym akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.


Podatek „Belki”

Podatek od zysków kapitałowych, zwany w ten sposób od nazwiska byłego ministra finansów, który podatek wprowadził. Wysokość podatku wynosi 19% i nalicza się go od zysków wypracowanych na lokatach, akcjach, obligacjach, funduszach inwestycyjnych itp.


Hossa

Długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie. Symbolizuje ją byk, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem rogami z dołu do góry (czyli wzrost). Przeciwieństwem hossy jest bessa czyli długoterminowy trend spadku cen.


Inflacja

Utrzymujący się wzrost przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić mniej dóbr.


Cykl koniunkturalny

Polega na występowaniu wahań koniunkturalnych w powtarzających się kilkuletnich okresach. Klasyczne cykle koniunkturalne można podzielić na 4 fazy: Rozkwit, Kryzys, Depresja, Ożywienie.


Parasol funduszy

To fundusz z wydzielonymi, zarządzanymi oddzielnie subfunduszami. Zwykle pod jednym parasolem znajdują się zarówno bardziej bezpieczne, jak i bardziej agresywne i ryzykowne subfundusze, pomiędzy którymi inwestor może dokonywać zmian w zależności od koniunktury na rynku. Wymierną korzyścią z inwestycji w subfundusze znajdujące się pod jednym parasolem jest możliwość dokonywania zmian pomiędzy funduszami, bez konieczności uiszczenia podatku. W przypadku tradycyjnej inwestycji w fundusz, podatek należy uiścić przy każdej konwersji środków. W przypadku parasola subfunduszy podatek uiszcza się dopiero po zakończeniu inwestycji.


Ryzyko inwestycyjne

Każdy, kto podejmuje działania inwestycyjne jest narażony na pewne ryzyko. W zależności od doboru instrumentów finansowych to ryzyko, na które się zgadza jest większe lub mniejsze. W przypadku inwestycji trzeba zawsze liczyć się z tym, że osiągnięty zysk może różnić się od zakładanej stopy zwrotu. Poznaj, z jakim ryzykiem mogą wiązać się inwestycje i podejmij decyzję, jaki poziom jesteś w stanie zaakceptować.

 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko rozliczenia
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko walutowe
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate)

Stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków banki dla określonych okresów. Wskaźnik WIBID stanowi popularny benchmark dla funduszy rynku pieniężnego.


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Można rozróżniać stopę WIBOR w zależności od okresu pożyczki np. 1M, 3M, 6M. Wskaźnik WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez banki.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online