AXA Equity AAA - fundusz z pomysłem

AXA Equity AAA to fundusz naszych najlepszych pomysłów. Stworzyliśmy go, aby w pełni wykorzystać potencjał zespołu inwestycyjnego AXA TFI, który stanowią osoby z ogromnym doświadczeniem na rynku kapitałowym.

Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej zespół szuka pomysłów inwestycyjnych na wielu rynkach. Jednocześnie brak przypisanego do funduszu benchmarku powoduje, że przy doborze spółek do portfela zarządzający nie kieruje się ich rozmiarem ani udziałem w indeksach giełdowych.  

Fundusze inwestycyjne
W dłuższym horyzoncie czasu zarówno stopa zwrotu AXA Equity AAA jak i stopa zwrotu ważona ryzykiem plasuje się w czołówce rozwiązań akcyjnych dostępnych na polskim rynku.

Fundusze inwestycyjne

 

** Opracowanie na podstawie danych Analiz OnlineŹródło: Analizy Online, stooq.pl, AXA TFI

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością. Ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych, w szczególności nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Wyniki historyczne prezentowane w materiale nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.Ze względu na bardzo duży udział akcji w portfelu Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka oraz znacznymi wahaniami wartości jednostki uczestnictwa w krótkim czasie.  Informacje o opłatach znajdują się w Tabeli Opłat. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania  w fundusze inwestycyjne oraz opis ryzyka związanego z inwestowaniem znajdują się w Prospekcie  Informacyjnym oraz w skrócie tego prospektu. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne  w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie www.tfi .axa.pl.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online