Informacja o zawieszeniu odpisywania jednostek uczestnictwa UFK AXA – Idea Premium

Pragniemy poinformować, że Idea TFI S.A. podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 16 lipca 2012r. odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Idea TFI S.A. podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 16 lipca 2012r. odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO. Tym samym, z przyczyn niezależnych od AXA Życie TU S.A., zawieszone zostają transakcje odpisywania jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Idea Premium („Fundusz”), dla których dzień umorzenia przypada 16 lipca 2012 r. lub później. Wycena Funduszu nie została zawieszona.

W związku z zawieszeniem transakcji odpisywania jednostek uczestnictwa Funduszu:

  1. zlecenia konwersji skutkujące odpisaniem jednostek uczestnictwa Funduszu będą odrzucane w całości,
  2. zablokowana została możliwość składania zleceń konwersji skutkujących odpisaniem jednostek uczestnictwa Funduszu (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie wniosku papierowego),
  3. w przypadku wypłaty wartości polisy, wartości wykupu oraz wypłaty wartości dodatkowej AXA wypłaci część środków pieniężnych pochodzącą z funduszy, których transakcje nie zostały zawieszone, a pozostała część zostanie wypłacona niezwłocznie po odwieszeniu transakcji Funduszu, bez dodatkowej dyspozycji Ubezpieczającego,
  4. w przypadku pozostałych wypłat AXA zrealizuje zlecenie poprzez proporcjonalne odpisanie jednostek innych funduszy, których transakcje nie uległy zawieszeniu, o ile uzyskana w ten sposób kwota jest co najmniej równa kwocie minimalnego wykupu częściowego określonej w Tabeli opłat i limitów.

Informujemy jednocześnie, że transakcje skutkujące odpisaniem jednostek uczestnictwa Funduszu z datą realizacji do 15 lipca 2012r. włącznie zostały zrealizowane.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 29 czerwca 2012 r., AXA – Idea Premium jest w procesie likwidacji i od 1 lipca 2012 roku AXA Życie TU S.A. nie realizuje dyspozycji zmiany alokacji lub dokonania konwersji, których wykonanie mogłoby spowodować zapisanie jednostek uczestnictwa AXA – Idea Premium.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200 lub drogą e-mailową: ubezpieczenia@axa-polska.pl, lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.axa.pl.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online