Inwestuj WIĘCEJ z AXA FIO!

5 września ruszyła promocja organizowana przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Alior Bank - Inwestuj WIĘCEJ z AXA FIO.

Promocja, która potrwa do 30 września 2011 roku polega na obniżeniu o 50% opłaty manipulacyjnej przy zakupie jednostek uczestnictwa wszystkich 8 subfunduszy dostępnych w ramach parasola AXA FIO. W ofercie AXA TFI znajdują się zarówno produkty o standardowych strategiach inwestycyjnych, jak również produkty o strategiach inwestycyjnych unikalnych na polskim rynku. Dzięki konstrukcji parasolowej AXA FIO (fundusz z wydzielonymi subfunduszami), przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami AXA FIO odbywa się bez płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami promocji 

Produkty, na które warto obecnie zwrócić uwagę: 

  • Subfundusz AXA Akcji “BIG Players” – produkt, którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje dużych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie.W sytuacji, w której akcje małych spółek ciągle znajdują się w niełasce inwestorów - w okresie minionych 12 miesięcy stopa zwrotu z indeksu sWIG80 wyniosła (-5%), podczas gdy z indeksu WIG20 (+10%) - warto zwrócić uwagę na subfundusz AXA „Big Players”, który w ww okresie zyskał blisko 13%.

  • Subfundusz AXA Bond AAA – produkt o ciekawej na polskim rynku strategii inwestycyjnej. Aktywa subfunduszu mogą być inwestowane zarówno w obligacje rządowe jak i obligacje korporacyjne i gminne emitowane w Polsce jak również w wielu innych krajach. Do subfunduszu nie jest przypisany benchmark, dzięki czemu zarządzający ma dużą elastyczność w doborze aktywów do portfela.

Subfundusze AXA FIO systematycznie pojawiają się w czołówce rankingów i zestawień funduszy inwestycyjnych. Fundusze akcyjne trzy razy od początku bieżącego roku otrzymywały tytuł „funduszu miesiąca” w dzienniku Puls Biznesu. W lipcowym rankingu Analizy Online fundusze akcyjne AXA otrzymały ocenę 4 (maksymalna ocena to 5) w 12 miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Promocja skierowana jest zarówno do obecnych Klientów AXA FIO, którzy złożą zlecenia dodatkowego nabycia jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu jak również do osób, które otworzą nowy subrejestr i nabędą jednostki wybranego subfunduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Promocji

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością. Ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych, w szczególności nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Wyniki historyczne prezentowane w materiale nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Poszczególne subfundusze mogą inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online