Nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe IKZE

Miło nam poinformować, że 10 października 2012 roku AXA dodała do „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE ze składką opłacaną regularnie”

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 10 października 2012 roku AXA dodała do „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi IKZE ze składką opłacaną regularnie” nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

AXA – Antyinflacyjny IKZE

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów głównie w udziałowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Udział akcji w portfelu może wynosić od 0% do 20% aktywów. Kryterium alokacji pomiędzy poszczególne klasy aktywów są oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotu z akcji, dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przy doborze instrumentów finansowych do portfela Zarządzający kieruje się dbałością o powierzony przez uczestników kapitał.
>> dowiedz się wiecej o funduszu

AXA – Obligacji IKZE

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
>> dowiedz się wiecej o funduszu

AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów zmierzające do uzyskiwania możliwie wysokiej  stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności rynków i ryzyka ograniczonej płynności. Strategia zmiennej alokacji, którą stosują Zarządzający, oznacza, że poziom zaangażowania w poszczególne kategorie lokat jest zmienny zarówno pod kątem klasy aktywów, regionów świata czy też walut. Aktywa lokowane są przede wszystkim w Polsce, Turcji, Czechach i na Węgrzech, a także w pozostałych państwach regionu Europy Centralnej i Wschodniej, to jest w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii.
>> dowiedz się wiecej o funduszu

Wierzymy, że wprowadzenie nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych uatrakcyjni ofertę funduszy, a dzięki zróżnicowaniu poziomu ryzyka będą mogli Państwo w sposób kompleksowy realizować własne strategie inwestycyjne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami nowych funduszy.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z Doradcą w Departamencie Obsługi Klientów pod numerem 801 200 200, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ubezpieczenia@axa-polska.pl lub z Przedstawicielem AXA.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online