Nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w Planach Inwestycyjnych ze składką opłacaną jednorazowo

Miło nam poinformować, że 19 marca 2012 roku AXA wprowadziła nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 19 marca 2012 roku AXA wprowadziła nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Na podstawie analizy rynku funduszy inwestycyjnych oraz dotychczasowej oferty funduszy dostępnych w Planach Inwestycyjnych podjęliśmy decyzję o dodaniu 5 nowych funduszy do następujących produktów:

  • Plan Inwestycyjny Multi ze składką opłacaną jednorazowo,
  • Plan Inwestycyjny Multi Progres,
  • Plan Inwestycyjny Multi Generator,
  • Plan Inwestycyjny Multi Elitarian.

Dokładne nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz opisy polityk inwestycyjnych znajdą Państwo poniżej.

1. AXA – BPH Globalny Żywności i Surowców (fundusz akcyjny (surowcowy))

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie głównie w akcje spółek związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym oraz instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych lub indeksów surowcowych.

2. AXA – Idea Premium (fundusz rynku pieniężnego)

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, o terminie do wykupu do 1 roku.

3. AXA – Idea Zmiennego Zaangażowania (fundusz aktywnej alokacji)

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego na polskim rynku oraz akcje. Polityka inwestycyjna dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Każda z klas aktywów może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu.

4. AXA – Quercus lev (fundusz akcyjny (indeksowy))

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Indeks WIG20lev odzwierciedla dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20. Polityka inwestycyjna jest realizowana poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów funduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy (Czechy, Węgry, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Malta, Cypr, Bułgaria, Rumunia
i Turcja).

UWAGA: Fundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż
w przypadku klasycznych funduszy akcji.

5. AXA – UniWIBID (fundusz rynku pieniężnego)

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie do 100% aktywów w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów Funduszu.

Dzięki dodaniu nowych funduszy, w ofercie AXA pojawił się nowy temat inwestycyjny, jakim jest żywność. Dodatkowo, będą mieli Państwo dostęp do unikalnego rozwiązania inwestycyjnego, które odwzorowuje zmiany wartości indeksu WIG20lev. Nowe fundusze to również większa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, która pozwala ograniczać ryzyko poprzez inwestowanie w fundusze różniące się klasami aktywów, rynkami geograficznymi, sektorami, czy stylami zarządzania. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami nowych funduszy.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online