Rozpoczęcie i zakończenia przyjmowania zapisów / AXA Akcji Małych i Średnich Spółek

Na podstawie art. 7 ust. 6 statutu AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o terminach rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa AXA Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach Funduszu (dalej „Subfundusz”).

1. Termin rozpoczęcia zapisów:
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 7 marca 2014 r.

2. Podmioty uprawnione do składania zapisów:
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.

3. Minimalna wysokość wpłat do Subfunduszu:
Łączna wysokość wszystkich wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 100.000,00 zł. Jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu łączna wysokość wpłat nie osiągnie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Subfundusz nie zostaje utworzony.

4. Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu:
Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100,00 zł.

5. Sposób dokonania zapisów, miejsca przyjmowania zapisów:
Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na jednostki uczestnictwa, którego wzór zostanie udostępniony przez Towarzystwo. Złożenie formularzy zapisu na jednostki uczestnictwa możliwe jest jedynie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

6. Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu:
Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązany jest dokonać wpłaty do Subfunduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza Funduszu (Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna) wskazany przez Towarzystwo.

7. Skutki prawne złożenia zapisu:
Zapis na jednostki uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na jednostki uczestnictwa Subfunduszu ponosi podmiot dokonujący zapisów.

8. Termin zakończenia zapisów:
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu zakończy się w dniu 10 marca 2014 r. 

9. Przydział Jednostek Uczestnictwa:
Z zastrzeżeniem zebrania przez Towarzystwo wymaganej kwoty wpłat, niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów, nie później jednak niż w terminie 7 dni, Fundusz przydzieli jednostki uczestnictwa Subfunduszu przypadające na wniesione wpłaty powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

10. Skutki niezebrania wpłat do Subfunduszu:
W przypadku niezebrania wymaganej kwoty wpłat do Sub¬fun¬duszu Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów, zwróci wpłaty dokonane do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online