ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Wyniki spółek AXA w Polsce w 2010 roku

- Silny wzrost we wszystkich liniach biznesowych - Dobre wyniki zarządzania aktywami - Dynamiczny rozwój bancassurance

  • Silny wzrost we wszystkich liniach biznesowych
  • Dobre wyniki zarządzania aktywami
  • Dynamiczny rozwój bancassurance

AXA OFE – największy na rynku wzrost liczby Klientów i stabilne wyniki inwestycyjne

W 2010 roku do AXA OFE przystąpiło 185 tys. nowych członków, w tym 136 tys. w wyniku wszystkich ubiegłorocznych sesji transferowych. To rekord w historii AXA OFE i kolejny rok z rzędu najlepszy wynik na rynku. Tak duży wzrost liczby klientów przełożył się na dynamiczny wzrost wartości aktywów Towarzystwa. Na koniec roku wynosiły one blisko 13 miliardów złotych i były o 39% wyższe niż na koniec 2009 r. Wartość składek pozyskanych w 2010 r. wyniosła 3,1 mld zł i była o 39% wyższa niż w roku poprzednim.

Na koniec 2010 roku w AXA OFE zarejestrowanych było ponad 984 tys. członków, wobec 799 tys. na koniec roku 2009. Ta dynamika się utrzymuje – w lutym 2011 r. AXA OFE wszedł do grona funduszy, które posiadają ponad milion Klientów. Tym samym został osiągnięty cel planowany na 2012 rok.

Wyniki inwestycyjne AXA OFE były stabilne, a roczna stopa zwrotu wyniosła 10,29%. W perspektywie trzyletniej (31.12.2007 do 31.12.2010) wyniki AXA kształtują się znacznie powyżej średniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 9,62%, uplasowała Fundusz na piątym miejscu wśród wszystkich OFE. Średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku wyniosła 8,79%.

- Rok 2010 przyniósł bardzo dobre stopy zwrotu zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie – WIG 20 – wzrósł o 14,88%. Najwięcej można było zarobić inwestując w spółki wrażliwe na globalny wzrost gospodarczy – surowcowe oraz te będące celami transakcji fuzji i przejęć. Zarządzając funduszem emerytalnym AXA staraliśmy się połączyć bezpieczeństwo, poprzez inwestycje w spółki dywidendowe, oraz chęć uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu, poprzez inwestowanie w spółki będące ciekawymi obiektami do transakcji fuzji i przejęć – powiedział Adam Kurowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE. - W związku z planowanymi na ten rok wyborami parlamentarnymi, niepewną sytuacją w strefie EURO, a także trudną sytuacją budżetową w naszym kraju, stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych będą prawdopodobnie nieco gorsze niż ubiegłoroczne. Z drugiej strony biorąc pod uwagę wysoki wzrost gospodarczy akcje powinny się okazać bardzo dobrą inwestycją, zwłaszcza te z sektora bankowego oraz szeroko pojętej branży detalicznej – dodał.

Według Polskich Standardów Rachunkowości za rok 2010 Towarzystwo odnotowało stratę na poziomie 63 mln zł, natomiast według standardów międzynarodowych zamknęło rok 2010 zyskiem w wysokości 26 mln zł.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – znaczący wzrost sprzedaży

W roku 2010 roku przypis składki Towarzystwa wyniósł 887,04 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 42% w stosunku do roku 2009. Ten wynik świadczy o tym, że zmiany w strukturze produktów Towarzystwa, które rozpoczęły się w 2009 i były kontynuowane w 2010 r., przyniosły spodziewane efekty. Największy wzrost sprzedaży zanotował kanał bancassurance. Przypis składki z produktów sprzedawanych za pośrednictwem tego kanału wzrósł o 54% w stosunku do roku 2009, do wysokości 266 mln zł, co stanowi 30% składki przypisanej ogółem.

W strukturze sprzedaży Towarzystwa największy udział miały produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które przyniosły 65% przypisu składki.

Plany na 2011 r. przewidują dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA oraz wprowadzenie nowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Liczymy na dalszy wzrost sprzedaży przez kanał bancassurance, dzięki umowom z bankami i dostawcami usług.

W ubiegłym roku rozpoczęła się działalność sieci franczyzowej. W 2010 r. otworzyliśmy 14 tego typu placówek. Ich działalność – efektywna kosztowo – przyczyniła się również do wzrostu sprzedaży. W 2011 r. będziemy kontynuować budowę tego kanału sprzedaży.

Rozwój oferty produktowej i nowych kanałów dystrybucji wiązał się z inwestycjami, które przyczyniły się do osiągnięcia przez Towarzystwo ujemnego wyniku finansowego. Według Polskich Standardów Rachunkowości rok 2010 zamknął się stratą w wysokości 30,3 mln zł. Jest ona o 10 mln zł mniejsza niż w 2009 r. i zgodna z planem na 2010 r. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wynik Towarzystwa zamknął się stratą w wysokości 21,0 mln zł. Jest to wynik skonsolidowany, który obejmuje spółki AXA Polska S.A. oraz AXA TFI S.A.

- Konsekwentnie, pomimo kryzysu, notujemy wzrost składki, zarówno jednorazowej, jak i regularnej. W trudnych warunkach rynkowych osiągnięcie tak dużego, ponad 40-procentowego wzrostu składki jest sukcesem – powiedział Jarosław Bartkiewicz, Prezes Zarządu AXA Życie.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – rok klęsk żywiołowych

2010 rok dla towarzystw majątkowych upłynął przede wszystkim pod znakiem odszkodowań wypłaconych w następstwie klęsk żywiołowych. Co prawda w przypadku AXA TUiR wartość odszkodowań wypłaconych w 2010 r. nie przekroczyła kwoty z 2009 r., jednak konieczne było utworzenie dużych rezerw na poczet ewentualnych odszkodowań powstałych w wyniku ubiegłorocznych powodzi.

AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży. W 2010 r. niemal podwoiło przypis składki brutto (wzrost z 57,56 mln zł do 100,98 mln zł). Osiągnięcie tego wyniku było możliwe m. in. dzięki nowym produktom – ubezpieczeniom turystycznym oraz ubezpieczeniom dla flot samochodowych. Dobre wyniki sprzedaży zanotował kanał bancassurance, który przyniósł 13% przypisu składki w 2010 roku.

Wynik finansowy netto Towarzystwa wg Polskich Standardów Rachunkowości zamknął się stratą w wysokości 24,34 mln zł.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – doskonałe wyniki inwestycyjne i pozyskanie pierwszych Klientów

W roku 2010 AXA TFI z sukcesem rozpoczęła swoją działalność operacyjną. 27 kwietnia 2010 r. spółka otrzymała zezwolenie KNF na oficjalne rozpoczęcie działalności na polskim rynku. 5 lipca 2010 r. zostało uruchomione osiem subfunduszy w ramach AXA FIO. Kolejnym sukcesem jest zbudowanie zespołu wysokiej klasy specjalistów i ekspertów, którzy z pasją oddają się swojej pracy przy budowie i dalszym dynamicznym rozwoju spółki.

Miarą zaangażowania i jakości zespołu zarządzających są doskonałe wyniki inwestycyjne, które plasują subfundusze AXA FIO na czołowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych. Dzięki pracy zespołów sprzedaży i operacji AXA TFI współpracuje już z jedenastoma dystrybutorami, pozyskało pierwszych dużych klientów i zgromadziło aktywa w AXA FIO przekraczające 300 mln złotych (stan na 31 grudnia). Rok 2010 AXA TFI zakończyło ze stratą w wysokości 6,6 mln zł.

- W najbliższym roku AXA TFI koncentrować się będzie na maksymalizacji efektywności procesu zarządzania inwestycjami i utrzymaniu wysokich pozycji w rankingach funduszy inwestycyjnych. Drugim obszarem aktywnej działalności jest dalsza rozbudowa sieci dystrybucji, głównie poprzez banki i biura maklerskie. Sprawna i szeroka sieć dystrybucji będzie niezbędna do zrealizowania naszego głównego celu, jakim jest pozyskanie 5 mld zł aktywów w ciągu najbliższych kilku lat. Wpisując się w strategię Grupy AXA chcemy jednocześnie zacieśniać współpracę z sektorem non-profit i być podmiotem społecznie odpowiedzialnym – powiedziała Aneta Podyma-Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI.

Podsumowanie

  • Wszystkie linie biznesowe zanotowały znaczący wzrost sprzedaży, wyprzedzając w tym względzie rynek.
  • Sprawdza się wielokanałowy model sprzedaży, dzięki któremu produkty AXA są oferowane coraz szerszym grupom klientów.
  • Z powodzeniem zadebiutowało AXA TFI, które buduje pozycję na rynku inwestycji i zarządzania aktywami.
  • Umacnia się marka AXA, czego dowodem jest przyznanie jej nagrody Superbrands Polska 2010. AXA została uznana za jedną z najsilniejszych marek na polskim rynku, a jej świadomość sięgnęła w ubiegłym roku 53%.

Ambicją AXA w Polsce jest być preferowaną firmą ubezpieczeniową dla klientów, pracowników i akcjonariuszy. Wszystko wskazuje na to, że nasze działania podjęte w reakcji na kryzys ekonomiczny były słuszne, a fundamenty, na których budujemy pozycję rynkową są bardzo mocne – powiedział Maciej Szwarc, Prezes AXA Polska. – Mamy bogatą paletę produktów, do której w tym roku dodamy ofertę ubezpieczeń zdrowotnych. Cały czas dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów rozwiązania inwestycyjne. W wielokanałowym modelu dystrybucji łączymy sprzedaż produktów majątkowych, inwestycyjnych i ochronnych. Podjęliśmy także działania mające na celu poprawę efektywności. To pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem – dodał.


W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Iwona Ryniewicz
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
AXA Polska
Tel.: +48 (22) 555 00 70
Tel. kom.: +48 600 492 741
e-mail: iwona.ryniewicz@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń.
W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings)

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne. W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?