Wyniki spółek AXA w Polsce za trzy kwartały 2011 roku

Najlepsze wyniki inwestycyjne wśród OFE, przekroczenie planów sprzedaży ubezpieczeń na życie, dynamiczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń majątkowych oraz powiększenie wartości aktywów AXA FIO do zarządzania: wyniki finansowe po 3 kwartałach 2011 pozwalają oczekiwać, że AXA Polska osiągnie najważniejsze cele zakładane na 2011 rok – wynik finansowy, wartość nowej sprzedaży w ubezpieczeniach na życie i OFE oraz przypis składki z ubezpieczeń majątkowych.

Wartość nowej sprzedaży OFE i ubezpieczeń na życie jest wyższa niż zakładaliśmy na początku roku, głównie dzięki kontynuacji sprzedaży OFE oraz dobrym wynikom sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych. Cieszy nas, że przypis składki w ubezpieczeniach majątkowych zanotował bardzo dynamiczny wzrost w stosunku do poprzedniego roku przy dobrych wskaźnikach szkodowości. Główne wyzwanie, jakiemu musimy stawić czoło w ostatnim okresie tego roku, to wpływ niepewnej koniunktury na rynki finansowe, a co za tym idzie malejący popyt na produkty inwestycyjne – powiedział Maciej Szwarc, prezes AXA Polska.

AXA OFE – najlepsze roczne wyniki inwestycyjne wśród OFE

Roczna stopa zwrotu z aktywów AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego, wyniosła -1,92% i była najwyższa wśród polskich funduszy emerytalnych. W perspektywie trzyletniej (30.09.2008 do 30.09.2011) wyniki AXA kształtują się istotnie powyżej średniej – stopa zwrotu za ten okres na poziomie 15,50% uplasowała Fundusz na czwartym miejscu. Średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku wyniosła 14,74%.

Trzeci kwartał 2011 roku przyniósł gwałtowne spadki na warszawskiej giełdzie – indeks WIG stracił ponad 20%. Spadki były spowodowane przede wszystkim sytuacją zewnętrzną: obniżeniem prognoz wzrostu dla gospodarki światowej na drugą połowę 2011 roku oraz obniżeniem ratingu USA. Ponadto wciąż niepewna była sytuacja ekonomiczna w strefie euro. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym półroczu, słabiej zachowywały się spółki związane z branżą budowlaną. Wydaje się, że inwestorzy oczekują niższego wzrostu w 2012 roku w związku z wyczerpywaniem się środków z UE oraz zakończeniem przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zarządzając funduszem emerytalnym AXA, staraliśmy się zachować jak największe bezpieczeństwo środków i jednocześnie wypracować stopę zwrotu lepszą od średniej pozostałych funduszy. Staraliśmy się dobierać do portfela spółki dywidendowe o stabilnych przychodach, głównie z sektora telekomunikacyjnego i spożywczego – powiedział Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE

W roku 2011 nastąpiły zmiany prawne, które spowodowały istotne zmniejszenie przekazywanych składek do OFE  od początku maja. Spowolniło to dynamikę pozyskiwania składek przez AXA OFE. Mimo zmian AXA OFE w ciągu trzech kwartałów 2011 roku pozyskał łącznie 2.197 mln zł składek, co stanowi spadek o 1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W zakresie transferów przychodzących AXA OFE odnotował dobry wynik – w ramach sesji sierpniowej przystąpiło do nas prawie 15 tys. osób, transferując aktywa o wartości ok. 200 mln zł. Łączna liczba członków na koniec trzeciego kwartału 2011 roku wyniosła ponad 1.104 tys. w stosunku do 950 tys. na koniec analogicznego okresu 2010.

Wzrost liczby klientów przełożył się na wzrost wartości aktywów Towarzystwa. Na koniec września 2011, pomimo pesymistycznej sytuacji na rynkach finansowych, aktywa zarządzane przez AXA OFE wynosiły prawie 13,9 miliardów złotych i były o 8% wyższe niż na koniec 2010 r.

Ze względu na większy niż zakładany wzrost liczby klientów, wyniki finansowe AXA PTE przedstawiają się nieco gorzej niż w zakładanych planach i wynoszą odpowiednio: strata na poziomie 29,6 milionów według polskich standardów rachunkowości i zysk w wysokości 25,1 mln zł według międzynarodowych standardów rachunkowości.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. –  wzrost nowego biznesu o 53%

W ciągu trzech kwartałów 2011 roku Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 712,9 mln zł, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, natomiast uroczniona składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu wyniosła w ciągu trzech kwartałów 2011 roku 203,6 mln zł i wzrosła o 53% (133,3 mln zł w porównywalnym okresie 2010 r.).

Pomimo spadku indeksów giełdowych nie zmalało zainteresowanie ofertą AXA, zwłaszcza w zakresie produktów typu unit-linked. W trzecim kwartale dynamika sprzedaży została utrzymana. Łącznie w ciągu trzech kwartałów 2011 przypis składki produktów typu unit-linked wzrósł o 51% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym miały również największy udział w strukturze sprzedaży Towarzystwa, przynosząc 77% przypisu składki. W trzecim kwartale 2011 Towarzystwo rozpoczęło sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych.

Towarzystwo odnotowało w ciągu trzech kwartałów 2011 ujemny wynik finansowy na poziomie -39,4 mln zł według polskich standardów rachunkowości oraz ujemny wynik finansowy netto wg międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości -18,0 mln zł, przy czym wynik według międzynarodowych standardów rachunkowości jest to wynik skonsolidowany, który obejmuje spółki AXA Polska S.A. oraz AXA TFI S.A.

Gorszy od planowanego wynik finansowy w pierwszych trzech kwartałach 2011 wynika głównie z ponad dwukrotnie wyższej niż zakładana sprzedaży produktów inwestycyjnych o składce regularnej - negatywnie wpływających na wynik w pierwszych dwóch latach (zyski z tego typu produktów realizowane są w perspektywie długoterminowej). Sytuacja na rynkach finansowych wpłynęła na gorszą sprzedaż produktów inwestycyjnych ze składką jednorazową, które dla odmiany pozytywnie wpływają na wynik w krótkim okresie– powiedział Jarosław Bartkiewicz, Prezes Zarządu AXA Życie.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – konsekwentne budowanie portfela 

AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży z poprzedniego roku. W ciągu trzech kwartałów 2011 roku Towarzystwo wypracowało przypis składki na poziomie 111,4 mln zł – to wzrost o 68% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się rozwój wszystkich linii biznesowych. W czwartym kwartale 2011 roku podobny wzrost zapewni składka z polis, których data odnowienia przypada właśnie na IV kwartał, a dotyczy to ubezpieczeń majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Ponieważ Towarzystwo jest w dalszym ciągu w fazie budowania portfela i obecny poziom sprzedaży nie jest wystarczający na pokrycie wszystkich kosztów działalności ubezpieczeniowej, wynik finansowy netto Towarzystwa za trzy kwartały 2011 roku według polskich i międzynarodowychstandardów rachunkowości zamknął się stratą w wysokości 17,1 mln zł.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – znaczący wzrost sprzedaży

Dzięki pracy zespołów sprzedaży i operacji AXA TFI kontynuuje pozyskiwanie dużych klientów, co pozwoliło zgromadzić aktywa w AXA FIO przekraczające 507 mln zł (stan na 30 września 2011). Stanowi to wzrost o 12% względem stanu na półrocze 2011.

Jesteśmy jednym z niewielu TFI, które w tak niesprzyjających warunkach rynkowych cały czas cieszą się zaufaniem swoich klientów i pozyskują nowe aktywa do zarządzania. Bez wątpienia jest to efekt bardzo dobrej pracy naszych zarządzających oraz zespołów sprzedaży i operacji jak również rzetelnej komunikacji, jaką prowadzimy z naszymi dystrybutorami i ich klientami – powiedziała Aneta Podyma, Prezes Zarządu AXA TFI.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Anna Smółka – Gnauck
Tel. +48 601 39 41 70
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń.

W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.  W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online