Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA TFI S.A.

ZŁK są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przyjęło do stosowania, w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności, a także specyfiki AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. , zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 22 lipca 2014r. (dalej jako: „ZŁK”), odstępując od stosowania zasad określonych w § 8 ust. 4, § 28 ust. 3, § 28 ust. 4, oraz § 51 ust. 2 ZŁK.   

Jednocześnie wskazać należy na następujące okoliczności uzasadniające stanowisko AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  dotyczące odstąpienia od stosowania niektórych zasad wynikających z ZŁK:

1. Zasada wyrażona w  § 8 ust. 4 ZŁK   

Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.   

Stanowisko AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada jedynego akcjonariusza, jak również nie jest spółką publiczną, stąd AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. osiąga cel określony w powyżej zasadzie w oparciu o strukturę akcjonariatu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    

2. Zasada wyrażona w  § 28 ust. 3, § 28 ust. 4 ZŁK   

§ 28.
3.     Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. 
4.     Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. 

Stanowisko AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące odstąpienia od stosowania zasad wyrażonych w § 28 ust. 3 oraz § 28 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  podlega częściowo w zakresie zasad wynagradzania regulacjom obowiązującym w grupie kapitałowej, w ramach której AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność, co pozwala na osiągnięcie celu określonego w ww. zasadach.

3.  Zasada wyrażona w  § 51 ust. 2 ZŁK   

Członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.   

Stanowisko AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 51 ust. 2 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Członek Zarządu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., łączący odpowiedzialność za funkcję zarządzania ryzykiem oraz niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko, nie jest zaangażowany w jakiejkolwiek części w kluczowy z punktu widzenia generowania ryzyka proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, a niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko za które odpowiedzialny jest ten Członek Zarządu podlegają outsourcingowi, co zapewnia niezależność wykonawczą realizacji tej funkcji, a tym samym ograniczenie potencjalnego konfliktu interesów w sposób uzasadniający przyjęcie praktyki podziału wewnętrznej odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu w AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za wypełniający cele określone w § 51 ust. 2 ZŁK. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online