Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA TUiR S.A.

ZŁK są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania, w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności, a także specyfiki Towarzystwa, zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 22 lipca 2014r. (dalej jako: „ZŁK”), odstępując od stosowania zasad określonych w § 8 ust. 4, § 28 ust. 3, § 28 ust. 4 oraz § 51 ust. 2 ZŁK.

Jednocześnie wskazać należy na następujące okoliczności uzasadniające stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania niektórych zasad wynikających z ZŁK:

1. Zasada wyrażona w § 8 ust. 4 ZŁK

Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Towarzystwo posiada jedynego akcjonariusza, jak również nie jest spółką publiczną, stąd Towarzystwo osiąga cel określony w powyżej zasadzie w oparciu o strukturę akcjonariatu Towarzystwa. 

2. Zasada wyrażona w § 28 ust. 3 i § 28 ust. 4 ZŁK

§ 28. 
3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. 
4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasad wyrażonych w § 28 ust. 3 oraz § 28 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Towarzystwo podlega częściowo w zakresie zasad wynagradzania regulacjom obowiązującym w grupie kapitałowej, w ramach której Towarzystwo prowadzi działalność, co pozwala na osiągnięcie celu określonego w ww. zasadach.

3. Zasada wyrażona w § 51 ust. 2 ZŁK

Członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.

Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 51 ust. 2 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż niezależność Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem (CRO) jest zagwarantowana poprzez stosowanie Standarów Grupy AXA. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem ma nieograniczony dostęp do pracowników, systemów i informacji koniecznych do wykonywania swoich funkcji, a także możliwość bezpośredniego raportowania do Zarządu, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu, tak więc okoliczność że Członek Zarządu łączy odpowiedzialność za funkcję zarządzania ryzykiem oraz niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko, nie wpływa negatywnie na niezależność realizacji funkcji zarządzania ryzykiem

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez AXA TUiR S.A. w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online