Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

AXA Ubezpieczenia stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. odstępując od stosowania poniżej wskazanych zasad:

  • Zasada wyrażona w § 8 ust. 4 wskazująca, że instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Towarzystwo posiada jedynego akcjonariusza, jak również nie jest spółką publiczną, stąd Towarzystwo osiąga cel określony w powyżej zasadzie w oparciu o strukturę akcjonariatu Towarzystwa.
  • Zasada wyrażona w § 25 ust. 1 wskazująca, że posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące. Odstąpienie od ww. zasady jest uzasadnione z uwagi na ścisłą współpracę z akcjonariuszem oraz rozbudowaną cykliczną sprawozdawczość.
  • Zasada wyrażona w § 28 ust. 3 wskazująca, że organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej oraz zasada wyrażona w § 28 ust. 4 wskazująca, że organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. Stanowisko Towarzystwa dotyczące odstąpienia od stosowania zasad wyrażonych w § 28 ust. 3 oraz § 28 ust. 4 ZŁK motywowane jest okolicznością, iż Towarzystwo podlega częściowo w zakresie zasad wynagradzania regulacjom obowiązującym w grupie kapitałowej, w ramach której Towarzystwo prowadzi działalność, co pozwala na osiągnięcie celu określonego w ww. zasadach.
  • Zasada wyrażona w § 51 ust. 2 wskazująca, że członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko. Odstąpienie od tej zasady jest uzasadnione okolicznością, że niezależność Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem (CRO) jest zagwarantowana poprzez stosowanie Standarów Grupy AXA. Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem ma nieograniczony dostęp do pracowników, systemów i informacji koniecznych do wykonywania swoich funkcji, a także możliwość bezpośredniego raportowania do Zarządu, Komitetu Ryzyka oraz Rady Nadzorczej, tak więc okoliczność że Członek Zarządu łączy odpowiedzialność za funkcję zarządzania ryzykiem oraz niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko, nie wpływa negatywnie na niezależność realizacji funkcji zarządzania ryzykiem.

AXA U TUiR S.A. ocena stosowania ZŁK

pobierz plik PDF (267 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online