Zasady Ładu Korporacyjnego w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

AXA Ubezpieczenia stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. odstępując od stosowania poniżej wskazanych zasad:

  • Zasada wyrażona w § 25 ust. 1 wskazująca, że posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące. Odstąpienie od ww. zasady jest uzasadnione z uwagi na ścisłą współpracę z akcjonariuszem oraz rozbudowaną cykliczną sprawozdawczość.
  • Zasada wyrażona w § 28 ust. 3 wskazująca, że organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. Odstąpienie od tej zasady jest uzasadnione okolicznością, że polityka wynagradzania w Towarzystwie jest częściowo uregulowana przez Grupowe regulacje. Ocena stosowania Polityki Wynagrodzeń w Towarzystwie jest przygotowywana przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Radę Nadzorczą, co pozwala na osiągnięcie celu wyrażonego w Zasadach
  • Zasada wyrażona w § 51 ust. 2 wskazująca, że członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko. Odstąpienie od tej zasady jest uzasadnione okolicznością, że niezależność Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem (CRO) jest zagwarantowana poprzez stosowanie Standarów Grupy AXA. Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem ma nieograniczony dostęp do pracowników, systemów i informacji koniecznych do wykonywania swoich funkcji, a także możliwość bezpośredniego raportowania do Zarządu, Komitetu Ryzyka oraz Rady Nadzorczej, tak więc okoliczność że Członek Zarządu łączy odpowiedzialność za funkcję zarządzania ryzykiem oraz niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko, nie wpływa negatywnie na niezależność realizacji funkcji zarządzania ryzykiem.
     
Jak oceniasz
serwis axa.pl?