ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej AXA Zrównoważony

13 maja weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej Subfunduszu AXA Zrównoważony. Subfundusz przyjął nazwę AXA Cyklu Koniunkturalnego.

Zmiana ma na celu zwiększenie atrakcyjności Subfunduszu dzięki przyjęciu nowej polityki inwestycyjnej, umożliwiającej alokację jego aktywów w sposób bardziej uzależniony od oceny cykli koniunkturalnych w gospodarce.

Nowa polityka inwestycyjna AXA Cyklu Koniunkturalnego przewiduje między innymi, że:

  • udział akcji  w portfelu może wynosić od 0 do 70 % aktywów Subfunduszu;
  • udział aktywów denominowanych w walucie obcej nie może być wyższy niż 80% aktywów;
  • do 100% wartości aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe;
  • do 100% wartości aktywów mogą stanowić  instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Poziom poszczególnych klas aktywów w Subfunduszu będzie uzależniony od cykli koniunkturalnych w gospodarce, a co za tym idzie:

  • w sytuacji, gdy Zarządzający Subfunduszem oczekuje ożywienia gospodarczego mogącego skutkować wzrostem cen aktywów ryzykownych, udział akcji w portfelu może wynosić powyżej 50% aktywów Subfunduszu;
  • w sytuacji, gdy zarządzający Subfunduszem oczekuje spowolnienia gospodarczego lub uzna, że ceny akcji są znacząco przewartościowane, może lokować powyżej 50% aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Rekomendowany okres inwestycji w ramach AXA Cyklu Koniunkturalnego to 3 – 5 lat.

Więcej informacji o subfunduszu.

Aktualna karta subfunduszu.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?