Zmiany w IKZE

Informujemy o zmianach w zasadach funkcjonowania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717) uprzejmie informujemy o zmianach w zasadach funkcjonowania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które wprowadza ww. Ustawa.

Zmiany w zakresie IKZE wskazane w Ustawie wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2014 r. i dotyczą między innymi następujących kwestii:

- Roczny limit wpłat na IKZE zostaje ujednolicony dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość ich zarobków i będzie odpowiadał 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit ogłasza minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
w drodze obwieszczenia - do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE. W roku 2014 limit wpłat na IKZE wynosi 4495,20 zł.

Dzięki ujednoliceniu i wprowadzeniu limitu kwotowego wpłat na IKZE nie jest konieczne obliczanie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, która była wyznacznikiem do ustalenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE. Ponadto, wprowadzenie kwotowego limitu wpłat na IKZE umożliwia pełną dostępność do uczestnictwa w oszczędzaniu na IKZE – dotychczasowa regulacja zawężała krąg osób uprawnionych do dokonywania wpłat na IKZE do osób, którym w roku poprzedzającym rok wpłat na IKZE została ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, przez co wiele osób było wyłączonych, albo na stałe (np. pracownicy służb mundurowych, rolnicy) albo czasowo - w okresie nie posiadania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne (np. przerwy w zatrudnieniu), z możliwości dokonywania wpłat na IKZE. Obecnie wszystkie osoby fizyczne mają prawo do wpłat na IKZE do limitu określonego w ustawie.

- Wypłaty z IKZE po osiągnięciu wieku 65 lat będą opodatkowane 10% ryczałtową stawką podatku. Oznacza to obniżenie obciążeń podatkowych z tytułu wypłat z IKZE (obecnie obowiązuje opodatkowanie wypłat wg skali podatkowej PIT 18 lub 32 proc.). Zryczałtowany 10% podatek będzie obowiązywał również przy wypłacie z IKZE na rzecz osoby uprawnionej w razie śmierci oszczędzającego.

Z góry określona i znana wysokość podatku do zapłaty powoduje usunięcie elementu niepewności, co do wysokości podatku płaconego w przyszłości przy wypłacie środków z IKZE. Kolejną wynikającą ze zmian korzyścią jest fakt, iż według nowych zasad to instytucja finansowa będzie płatnikiem podatku, tj. będzie zobowiązana do pobrania podatku od dokonywanych wypłat z IKZE, bez względu na formę wypłaty (wypłata jednorazowa albo w ratach).

Rezultatem wprowadzonych Ustawą zmian jest zwiększenie korzyści podatkowych, uproszczenie
i ujednolicenie zasad oszczędzania oraz rozszerzenie dostępności IKZE.

Z poważaniem,
Zespół AXA

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online