Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA

Pragniemy poinformować o zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA. Decyzje o zmianach podejmujemy na podstawie analizy wyników funduszy, które są w aktualnej ofercie AXA, ich atrakcyjności i popularności w stosunku do tego, co obecnie oferuje rynek. AXA, w ramach swojej architektury, dobiera takie fundusze, które ocenia jako najbardziej perspektywiczne pod kątem oczekiwanych korzyści dla klienta. Jednocześnie usuwamy z oferty te fundusze, których wyniki są gorsze od średniej lub co do których mamy inne wątpliwości (np. rotacja kadry zarządzającej, przejrzystość i efektywność procesu inwestycyjnego itp.).

W ramach zmian od 4 listopada 2013 roku oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA została rozszerzona o następujące fundusze: 

  • AXA – Caspar Akcji Polskich

Polityka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego zakłada inwestowanie głównie w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub przez Narodowy Bank Polski. Lokaty w instrumenty akcyjne stanowią łącznie co najmniej 50% aktywów funduszu. 

  • AXA – PKO Obligacji Długoterminowych

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto fundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne.

Jednocześnie 17 grudnia 2013 roku likwidujemy 3 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

AXA – Arka BZ WBK Akcji

AXA – Skarbiec Obligacja

AXA – Skarbiec Ochrony Kapitału

Informacja dla Klientów posiadających jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy na swoich rachunkach:

W przypadku posiadania jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na swoich rachunkach, zaistniała sytuacja nie powoduje zmian obowiązujących umów ubezpieczenia Plan Inwestycyjny. Istnieje możliwość  dysponowania środkami finansowymi ulokowanymi w jednostkach uczestnictwa likwidowanych funduszy zamieniając je na jednostki innego, wybranego przez Państwa funduszu. Za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją wskazanych funduszy AXA Życie TU S.A. nie będzie pobierać opłat.

Od 18 listopada 2013 roku AXA Życie TU S.A. nie realizuje dyspozycji zmiany alokacji i dyspozycji konwersji, których wykonanie mogłoby spowodować nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. W przypadku złożenia takich dyspozycji (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie wniosku papierowego), zlecenia nie będą realizowane, a Państwo będziecie informowani o ich odrzuceniu. 

Prosimy, aby dokonali Państwo konwersji jednostek uczestnictwa i zmiany alokacji składki po na wybrany przez siebie fundusz najpóźniej do 5 grudnia 2013 roku włącznie, składając dyspozycję konwersji oraz zmiany alokacji składki w serwisie transakcyjnym AXA On-Line lub przesyłając wypełniony i podpisany wniosek na nasz adres:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Jeżeli w terminie do 5 grudnia 2013 roku włącznie dyspozycja konwersji nie zostanie złożona, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

Równocześnie, jeżeli w terminie do 5 grudnia 2013 roku włącznie nie zostanie złożona dyspozycja zmiany alokacji składki, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona zmiany alokacji składki. Środki, które dotychczas miały być przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy, zostaną przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu: 

  • bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200
  • drogą e-mailową: ubezpieczenia@axa-polska.pl
  • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online