Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA

7 czerwca weszły w życie zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA. Są one efektem okresowego przeglądu oferty rynkowej zarówno otwartych funduszy inwestycyjnych polskich TFI jak i funduszy zagranicznych.

W ramach zmian poszerzona została  oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA - przede wszystkim o fundusze rynków międzynarodowych wyceniane w walucie polskiej, dzięki czemu zagraniczne inwestycje stają się dostępne dla osób unikających ryzyka związanego z wahaniem kursów walut.

Dodatkowo AXA Życie TU S.A. wprowadziło nowy portfel zarówno polskich funduszy inwestycyjnych jak i funduszy zagranicznych: AXA – Portfel Selektywny, który realizuje politykę inwestycyjną aktywnej alokacji. Charakteryzuje się ona szybką reakcją zarządzającego i zmianą struktury portfela, zależnie od sytuacji na rynku, co umożliwia osiąganie zysków bez względu na koniunkturę.

Jednocześnie część ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z dotychczasowej oferty AXA, które nie cieszyły się popularnością wśród Klientów, zostanie zlikwidowana.

  • Informacja dla Klientów posiadających jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy na swoich rachunkach:

W przypadku posiadania jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na swoich rachunkach, zaistniała sytuacja nie powoduje zmian obowiązujących umów ubezpieczenia Plan Inwestycyjny. Istnieje możliwość  dysponowania środkami finansowymi ulokowanymi w jednostkach uczestnictwa likwidowanych funduszy zamieniając je na jednostki innego, wybranego przez Państwa funduszu. Za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją wskazanych funduszy AXA Życie TU S.A. nie będzie pobierać opłat.

Prosimy, aby dokonali Państwo konwersji jednostek uczestnictwa i zmiany alokacji składki jak najszybciej po zapoznaniu się z niniejszym komunikatem na wybrany przez siebie fundusz (najpóźniej do 1 sierpnia 2013 roku włącznie), składając dyspozycję konwersji oraz zmiany alokacji składki w serwisie transakcyjnym AXA On-Line lub przesyłając wypełniony i podpisany wniosek na nasz adres:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Jeżeli w terminie do 1 sierpnia 2013 roku włącznie dyspozycja konwersji nie zostanie złożona, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

Równocześnie, jeżeli w terminie do 1 sierpnia 2013 roku włącznie nie zostanie złożona dyspozycja zmiany alokacji składki, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona zmiany alokacji składki. Środki, które dotychczas miały być przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy, zostaną przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka.

Poniżej dostępne są:

· Lista nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA dostępnych od 7 czerwca 2013r.

· Lista likwidowanych z dniem 7 sierpnia 2013r. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA wraz z ogłoszeniem o trybie likwidacji.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu:

  • bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200
  • drogą e-mailową: ubezpieczenia@axa-polska.pl
  • za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online