Eksperci alarmują: czas równoważyć finanse publiczne

Analiza aktualnej sytuacji finansów publicznych i perspektywy jej poprawy oraz, możliwe rozwiązania legislacyjne to główne tematy IV Forum Finansowego

Warszawa, 19 października 2010 r. – Wśród ekspertów uczestniczących w Forum znaleźli się byli ministrowie i wiceministrowie finansów, dr Halina Wasilewska – Trenkner, prof. Jerzy Osiatyński, dr hab. Ryszard Michalski i dr Wojciech Misiąg. Wyrażając troskę o poziom deficytu i zadłużenia podkreślali oni, że najważniejsze jest rozpoczęcie szeroko zakrojonych prac nad długofalowym reformowaniem finansów publicznych.

 „Całościowa reforma finansów publicznych, a takiej Polsce trzeba, wymaga podjęcia poważnych prac analitycznych i poważnej debaty publicznej na tematy ustrojowe. Nie można się ograniczać do rozmów o tym, które dochody zwiększyć, a które wydatki zredukować. Jeśli  nawet w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności deficyt zniknie, a dług zacznie maleć, nie zmieni to potrzeby reformy finansów publicznych, bo dług i deficyt to nie są jej powody. To raczej efekty jej braku”– podkreślił Krzysztof Lutostański, niezależny ekspert rynku.

Rozważania i rekomendacje ekspertów zostały zawarte w raporcie „Długofalowe równoważenie finansów publicznych”,  publikacji  towarzyszącej IV Forum Finansowemu. W swoim artykule prof. Witold Orłowski zauważa m.in. że Polska, tak jak niemal wszystkie kraje Europy, potrzebuje nowego zdefiniowania roli państwa w gospodarce, a także programu dostosowawczego, który zapewni poprawę równowagi finansów publicznych i trwale oddali groźbę przekroczenia konstytucyjnej granicy 60% relacji zadłużenia do PKB. Nie chodzi jednak tylko o oszczędności, ale o to, że struktura i wielkość wydatków państwa powinna ulec całkowitej przebudowie.  W budżetach muszą znaleźć się pieniądze na zatrudnianie sprawnych urzędników, wspieranie badań naukowych, edukacji, innowacyjności, a więc działania, które bezpośrednio przełożą się na konkurencyjność gospodarki.

Z  kolei dr Halina Wasilewska-Trenkner podkreśla, że trwałe zrównoważenie finansów publicznych wymaga krytycznej analizy obecnego zakresu tego sektora oraz zaproponowania sposobów jego ograniczenia różnymi metodami, w tym poprzez prywatyzację  i działania na rzecz rozwoju instytucji pożytku publicznego. Dla dra hab.Ryszarda Michalskiego głównym wyzwaniem stojącym przed polską polityką fiskalną w najbliższych latach jest taka przebudowa budżetu, by z jednej strony jego wydatki nabrały bardziej produktywnego, prorozwojowego charakteru, a z drugiej – by doszło do trwałego ograniczenia deficytu budżetowego i tym samym potrzeb pożyczkowych państwa dzięki zwiększeniu dochodów budżetu i racjonalizacji jego wydatków.

Do potrzeby rozpoczęcia prac i konsekwentnego realizowania długofalowej polityki finansów publicznych przekonują również eksperci OFE. Ich zdaniem tylko gruntowna reforma finansów publicznych może zabezpieczyć emerytury Polaków. „System emerytalny jest ściśle związany z finansami publicznymi. Dlatego też, dla efektywności polskiego systemu emerytalnego w przyszłości, potrzebne jest już teraz wypracowanie polityki równoważenia finansów, uwzględniającej nie krótkoterminowe cele, ale takie które mieszczą się w dłuższym 10-20 – letnim horyzoncie czasowym”  – powiedział Robert Garnczarek, Prezes Zarządu AXA PTE S.A.

IV Forum Finansowe IV Forum Finansowe umożliwia wymianę opinii oraz ekspertyz specjalistów
z dziedzin ekonomii i finansów.
Raport „Długofalowe równoważenie finansów publicznych” został już przekazany zainteresowanym instytucjom. Trafią do nich też wnioski podsumowujące dyskusję i propozycje zmian w systemie emerytalnym.

Informacje o organizatorach:

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Instytut ma siedzibę w Gdańsku i Oddział w Warszawie. W ramach Instytutu działa Gdańska Akademia Bankowa. Instytut jest głównym miejscem pracy dla ponad 50 osób. Prowadząc badania naukowe, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki. Instytut utworzył szerokie platformy debat publicznych nad aktualnymi kwestiami istotnymi dla rozwoju i przyszłości kraju, takie jak Polskie Forum Obywatelskie, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Polskie Forum Wartości i Rozwój oraz Polskie Forum Corporate Governance.

Grupa AXA
Jest światowym liderem na rynku ubezpieczeń. Prowadzi działalność w 56 krajach, zatrudniając ponad 214.000 pracowników oraz współpracowników i świadcząc usługi na rzecz 95 milionów klientów. W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.
Akcje Grupy AXA na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są jako akcje zwykłe.

Grupa AXA w Polsce Grupa AXA ma w Polsce ponad 1 milion klientów. Na naszym rynku działalność prowadzą: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct), oferując ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne,  komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.

 

Więcej informacji udziela:

Małgorzata Tul
Biuro Organizacyjne IV Forum Finansowego
0 601 501 914
e-mail: forumfinansowe@alertmedia.pl

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online