Wyniki finansowe spółek AXA w Polsce zgodne z planem w 2011 roku

Maciej Szwarc, prezes zarządu AXA Polska podkreśla, że wynik finansowy spółek AXA w Polsce w 2011 roku jest zgodny z planem ich rozwoju.

  • AXA PTE: niezmiennie w czołówce towarzystw emerytalnych z najlepszymi wynikami inwestycyjnymi OFE w 2011 roku.
  • AXA Życie i AXA TUiR: składka przypisana wzrosła o 10% i przekroczyła 1 mld zł.
  • AXA TFI: Towarzystwo podwoiło aktywa w zarządzaniu w AXA FIO do 616 mln zł.

Maciej Szwarc, prezes zarządu AXA Polska podkreśla, że wynik finansowy spółek AXA w Polsce
w 2011 roku jest zgodny z planem ich rozwoju. W 2011 roku AXA w Polsce osiągnęła najważniejsze cele określone przez akcjonariusza – Grupę AXA – wyrażające się w wyniku z działalności podstawowej, wartości nowej sprzedaży w ubezpieczeniach na życie i OFE oraz przypisie składki w ubezpieczeniach majątkowych.

– W tym roku po raz pierwszy od przejęcia naszych spółek przez Grupę AXA, czyli od 2007 roku, zanotowaliśmy dodatni wynik z działalności podstawowej na poziomie 8,2 mln zł (tzw. underlying after tax earnings mierzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości). Wynik ten został osiągnięty w głównej mierze dzięki pozytywnej wartości w AXA PTE. Pozostałe spółki Grupy: AXA Życie (wyniki skonsolidowane ze spółkami AXA TFI i AXA Polska) oraz AXA TUiR są jeszcze na minusie. Do 2015 roku, wszystkie spółki powinny osiągnąć dodatni wynik z działalności podstawowej. – tłumaczy prezes Szwarc i dodaje – Plan dla wartości nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie i OFE w 2011 roku został przekroczony o 24% głównie dzięki wynikom sprzedaży OFE. Co istotne, wartość nowej sprzedaży pochodząca z ubezpieczeń na życie wzrosła trzykrotnie. Ubezpieczenia majątkowe, które zaczęliśmy sprzedawać pod koniec 2007 roku, wygenerowały 147 mln zł składki przypisanej brutto, co stanowi już ponad 10% biznesu ubezpieczeniowego AXA w Polsce. Szybki wzrost biznesu majątkowego (o ponad 45% w stosunku do 2010 roku) jest kluczowym elementem strategii dywersyfikacji naszej działalności.

Omówienie wyników poszczególnych spółek

AXA PTE  – najlepsze roczne wyniki inwestycyjne wśród OFE; wzrost liczby klientów o 125 tysięcy

AXA OFE od wielu lat jest w czołówce funduszy emerytalnych pod względem wypracowanej stopy zwrotu z aktywów. W 2011 roku Fundusz poradził sobie najlepiej spośród funduszy emerytalnych ze spadkami wartości jednostek rozrachunkowych. Fundusz zawdzięcza to konsekwentnej strategii zarządzania aktywami prowadzonej przez ostatnich 5 lat bazującej w głównej mierze na budowaniu portfela w oparciu o spół­ki dy­wi­den­do­we i te z wol­niej ro­sną­cy­mi, ale bar­dziej sta­bil­ny­mi przy­cho­da­mi.

W 2011 roku wzrosła liczba klientów AXA OFE o 125 tys. osób, w tym aż 104 tys. w wyniku wszystkich ubiegłorocznych sesji transferowych. Łączna liczba członków na koniec 2011 roku wyniosła 1.109 tys. w stosunku do 984 tys. na koniec 2010 roku. Tak duży wzrost liczby klientów przełożył się na wzrost wartości aktywów Towarzystwa. Na koniec roku wynosiły one ponad 14 mld zł i były o 10% wyższe niż na koniec 2010 roku.

Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Towarzystwo zamknęło rok 2011 zyskiem w wysokości 37 mln zł. Jest to wynik lepszy o 40% w porównaniu do 2010 roku, kiedy zysk wyniósł 26 mln zł. Według Polskich Standardów Rachunkowości Towarzystwo w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło stratę o 38 mln do poziomu 25 mln zł. Na negatywny wynik w największym stopniu wpłynęły wysokie koszty akwizycji nowych członków i przyjęta przez spółkę polityka rachunkowości nie odraczania tych kosztów.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – wzrost składki o ponad 6%

Rok 2011 był dla AXA Życie, największej spółki ubezpieczeniowej Grupy AXA w Polsce, kolejnym okresem rozwoju. Towarzystwo rosło niemal pięciokrotnie szybciej niż cały rynek, w tempie ponad 6%. Dzięki temu AXA awansowała na dziewiąte miejsce wśród zakładów ubezpieczeń na życie ze składką o wartości 943,3 mln zł. 

Polisy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) stanowią około 76% przypisu składki. Mimo pogorszenia kondycji na rynkach kapitałowych w drugiej połowie roku i idącym za tym osłabieniu się popytu na produkty inwestycyjne (szczególnie ze składką jednorazową), składka przypisana towarzystwa z produktów UFK wzrosła o 26%. Tak dobre wyniki osiągnęliśmy działając w wielokanałowym modelu dystrybucji, którego silnym ogniwem są nasi zewnętrzni partnerzy, m.in. Grupa Getin czy DSA Financial Group.

W roku 2011 Towarzystwo wzbogaciło swoją ofertę produktową wprowadzając ubezpieczenia zdrowotne oraz nowe ubezpieczenia ochronne, a także uatrakcyjniło swój flagowy produkt Plan Inwestycyjny. Rozwój produktów, a także dalsze inwestycje w sieć sprzedaży oraz budowę systemów informatycznych powodują, że AXA Życie ciągle notuje stratę – w 2011 roku 62,8 mln zł według Polskich Standardów Rachunkowości i 20 mln zł według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wynik skonsolidowany z AXA Polska i AXA TFI).

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – wzrost przypisu składki o ponad 45%.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji rozwija się bardzo dynamicznie. W 2011 roku, niecałe 4 lata po rozpoczęciu sprzedaży majątkowych ubezpieczeń dla firm, składka przypisana wzrosła do 147,2 mln zł (wzrost o ponad 45% w stosunku do 2010 roku). Co ważne, AXA ma zbilansowany portfel ryzyk, dzięki czemu poprawiają się również wskaźniki szkodowości.

W 2011 roku Towarzystwo zanotowało stratę na poziomie 25,1 mln zł według Polskich Standardów Rachunkowości. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wynik finansowy netto wyniósł -14 mln zł. Straty wynikają stąd, że Towarzystwo nadal jest w okresie budowania swojej pozycji na rynku ubezpieczeń majątkowych dla firm. Oczekujemy, że od 2015 roku AXA TUiR zacznie osiągać zysk.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – podwojenie aktywów w zarządzaniu

AXA TFI rozpoczęło działalność w 2010 roku i zarządza już aktywami o wartości 2,25 mld zł (stan na 31.12.2011). Towarzystwo podwoiło swoje aktywa w AXA FIO, których stan na koniec roku 2011 wynosił 616 mln zł. AXA TFI  było jedynym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które od początku roku 2011, w każdym miesiącu notowało dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Tak dobre wyniki są efektem współpracy z AXA Życie, której klienci inwestują swoje środki w fundusze AXA  oraz bardzo dobrej współpracy z zewnętrzną siecią dystrybucji AXA TFI. Towarzystwo zakończyło rok 2011, drugi rok aktywności na rynku, ze stratą w wysokości 7,2 mln zł związaną z inwestycjami w rozwój działalności. Spółka planuje osiągnąć rentowność w 2015 roku, a jej ambicją jest znaleźć się wśród 5 największych niebankowych funduszy inwestycyjnych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online