AXA w Polsce

Spółki AXA w Polsce

AXA Życie TU S.A.

AXA Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie służące ochronie przed finansowymi skutkami wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz gromadzeniu pieniędzy na przyszłość. Ubezpieczenia na życie można zawierać w formie indywidualnej lub grupowej. Korzystają z nich osoby prywatne oraz firmy działające w Polsce.

Jesteśmy 7. ubezpieczycielem w tym segmencie rynku z 4,3% udziałem rynkowym mierzonym przypisem składki brutto na koniec 2017 roku. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA Życie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA Życie TU S.A.

Szczegółowe dane o AXA Życie TU S.A.

Polityka informacyjna AXA Życie TU S.A.

Polityka zaangażowania dotycząca lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek.

Ład korporacyjny AXA Życie TU S.A.

Struktura organizacyjna AXA Życie TU S.A.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2018 r.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2019 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Życie TU za 2019 r.

 

 


AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. funkcjonuje w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy (np. samochód, mieszkanie, bagaż w podróży, mienie firmy) oraz odpowiedzialność cywilną (osobistą lub zawodową), a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. w podróży, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy). Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. Z ubezpieczeń majątkowych korzystają osoby indywidualne oraz firmy prowadzące działalność w Polsce, międzynarodowe korporacje oraz firmy polskie prowadzące działalność za granicą na całym świecie. AXA Ubezpieczenia TUiR to od 1 grudnia 2015 roku nowa nazwa BRE Ubezpieczenia TUiR, które AXA przejęła od mBanku w 2015 roku. 30 września 2016 roku AXA Ubezpieczenia TUiR przejęła Liberty Ubezpieczenia. 31 października 2016 włączony do niej został oddział Avanssur S.A. dotychczas działający w Polsce  pod marką AXA Direct. 28 kwietnia 2017 nastąpiło połączenie prawne AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z AXA TUiR S.A.

Jesteśmy w tym segmencie 5. ubezpieczycielem z 4,9% udziałem rynkowym mierzonym przypisem składki brutto na koniec 2017 roku. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA Ubezpieczenia TUiR podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Szczegółowe dane o AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Polityka infromacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Ład korporacyjny AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informacje szczegółowe o AXA Assistance

Struktura organizacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informacje szczegółowe o przejęciu Liberty Ubezpieczenia przez AXA Ubezpieczenia czytaj więcej.

Informacje szczegółowe o przejęciu AXA Direct przez AXA Ubezpieczenia czytaj więcej.

Informacje szczegółowe o połączeniu prawnym AXA TUiR z AXA Ubezpieczenia TUiR czytaj więcej.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2018 r.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2019 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2019 r.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789. Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000271543. Kapitał zakładowy AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. wynosi 107,912,677 zł, opłacony w całości.


AXA PTE S.A.

AXA PTE SA zarządza AXA OFE, który jest 5. funduszem emerytalnym pod względem aktywów w zarządzaniu, a w 2014 był najlepszym OFE na rynku pod względem stopy zwrotu. Na koniec 2017 roku zarządzaliśmy aktywami o wartości 11,56 mld zł należącymi do niemal 1,2 mln członków OFE.

Jako Grupa AXA jesteśmy 5. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA PTE podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA PTE S.A.

Szczegółowe dane o AXA PTE S.A.

Polityka informacyjna AXA PTE S.A.

Ład korporacyjny AXA PTE S.A.

Struktura organizacyjna AXA PTE S.A.


AXA TFI S.A.

AXA TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych z ofertą otwartych i zamkniętych funduszy inwestujących na rynku akcyjnym i dłużnym w Polsce i za granicą. Na koniec 2017 roku zarządzało aktywami o wartości 5,1 mld zł.

Jako Grupa AXA jesteśmy 5. ubezpieczycielem w Polsce. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

AXA TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA TFI S.A.

Szczegółowe dane o AXA TFI S.A.

Polityka informacyjna AXA TFI S.A.

Ład korporacyjny AXA TFI S.A.

Struktura organizacyjna AXA TFI S.A.

Polityka zaangażowania AXA TFI S.A.

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania AXA TFI S.A.


AXA Polska S.A.

AXA Polska S.A. zainaugurowała swoją działalność na początku 2008 roku, przejmując większości działań wspólnych dla spółek AXA Życie, AXA PTE i AXA Ubezpieczenia TUiR, głównie dystrybucję produktów i obsługę klientów.

Szczegółowe dane o AXA Polska SA

 

 


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online