AXA w Polsce

Spółki AXA w Polsce

AXA Życie TU S.A.
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

AXA Ubezpieczenia funkcjonuje w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy (np. samochód, mieszkanie, bagaż w podróży, mienie firmy) oraz odpowiedzialność cywilną (osobistą lub zawodową), a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. w podróży, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy). Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. Z ubezpieczeń majątkowych korzystają osoby indywidualne oraz firmy prowadzące działalność w Polsce, międzynarodowe korporacje oraz firmy polskie prowadzące działalność za granicą na całym świecie.

AXA Ubezpieczenia podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Szczegółowe dane o AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Polityka informacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Ład korporacyjny AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Informacje szczegółowe o AXA Assistance

Struktura organizacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Raport z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji spółki AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2018 r.

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2019 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej AXA Ubezpieczenia TUiR za 2019 r.


AXA TFI S.A.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oferuje produkty inwestycyjne oraz produkty emerytalne: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz IKE – Indywidualne Konto Emerytalne.

AXA TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe AXA TFI S.A.

Szczegółowe dane o AXA TFI S.A.

Polityka informacyjna AXA TFI S.A.

Ład korporacyjny AXA TFI S.A.

Struktura organizacyjna AXA TFI S.A.

Polityka zaangażowania AXA TFI S.A.

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania AXA TFI S.A.


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online