Informacja publiczna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W AXA przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy w ramach naszej działalności. Bez względu na to, czy jesteście Państwo naszym klientem, partnerem, czy też przekazujecie nam Państwo swoje dane w związku ze zgłoszeniem szkody, podchodzimy do ochrony Państwa danych z jednakową, należytą troską. Codziennie dbamy o to, aby powierzone nam przez Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w dziedzinie ochrony danych.

Naszym priorytetem jest ochrona Państwa praw i wolności, dlatego aby umożliwić Państwu w pełni świadome podjęcie decyzji o powierzeniu nam Państwa danych osobowych, przygotowaliśmy informację o tym, jak spółki z grupy AXA w Polsce przetwarzają dane osobowe. Dążymy do tego, aby zapewnić Państwu rzetelność i przejrzystość przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Z dumą informujemy, że według rankingu INTERBRAND 2017 AXA jest marką ubezpieczeniową nr 1 na świecie – ta pozycja zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów. Zapewniamy, że z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie!

Choć wszystkie spółki z grupy AXA w Polsce utrzymują jednakowy standard w zakresie przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, każda ze spółek AXA przetwarza te dane we własnych celach, a zatem w świetle prawa jest odrębnym administratorem danych osobowych.

Dlatego też, aby poznać zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania tych danych przez spółkę, która będzie zbierała i wykorzystywała Państwa dane w związku z zakupionym przez Państwa produktem lub usługą, albo w związku z inną formą współpracy, która wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? W jaki sposób można się skontaktować z administratorem?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Może się Pan/Pani kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.axa.pl lub przesyłając e – mail na adres: inspektor@axa.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem naszej siedziby.

Informujemy ponadto, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl. Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

Będzie nam miło, jeśli do kontaktu z nami wykorzysta Pan/Pani przygotowane przez nasz formularze, w których podpowiadamy minimalny zakres informacji, których podanie przez Pana/Panią umożliwi nam sprawną odpowiedź w interesującej Panią/Pana sprawie.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

— zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia AC/OC), w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;

— likwidacji szkód z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – zarówno, gdy jest Pani/Pan poszkodowanym, jak i sprawcą szkody, albo osobą zgłaszającą szkodę w imieniu ubezpieczonego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

—  oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

— zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w zakresie obejmującym szczególne kategorie danych osobowych, takich jak np. informacje o stanie zdrowia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana wyraźna zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

—  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu; 

—  wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

— wypełniania przez administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

—  ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

— ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość́ przeciwdziałania przestępstwom i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę administratora;

—  reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia.

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1, albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne? Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz jest konieczne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy ubezpieczenia, a następnie jej wykonywać, w przypadku, gdy nie otrzymamy od Pani/Pana niezbędnego zakresu Pani/Pana danych osobowych. W szczególności nie będziemy mogli rozpatrywać zgłaszanych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia albo
 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

W przypadku, gdy przekaże nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu likwidacji szkody z tytułu zawartej z nami umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do likwidacji szkody.

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, która ostatecznie nie została zawarta, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezawarciu umowy ubezpieczenia.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

5. Do jakich odbiorców przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do udostepnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa – mogą to być np. zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń;
 2. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;
 3. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz.  Podmiotami tymi są nasi agenci, dostawcy usług, w tym m.in. usług IT, usług likwidacji szkód, usług serwisowych, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Czy zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Tak, zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA), przy czym zamierzamy przekazywać dane wyłącznie pomiotom uprawnionym do ich przetwarzania.

Zanim przekażemy Pani/Pana dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pani/Pana ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG, w tym w szczególności na podstawie przepisów Rozporządzenia RODO. Należyta ochrona Pani/Pana danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pani/Pana danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdujących się poza EOG.

W tym celu każdorazowo zweryfikujemy, czy państwo trzecie, do którego Pani/Pana dane osobowe będą przekazane, zapewnia odpowiedni w rozumieniu Rozporządzenia RODO stopień ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane państwo trzecie w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do takiego państwa wyłącznie na jednej z następujących podstaw: na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1. Może Pani/Pan uzyskać również kopię tych danych składając wniosek na formularzu dostępnym na stronie axa.pl.

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, mają Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Oznacza to, że może Pani/Pan otrzymać od nas, na Pani/Pana prośbę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe może Pani/Pan przesłać do innego administratora danych.

Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu przedstawienia Pani/Panu oferty umowy ubezpieczenia i wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej, będziemy podejmować w Pani/Pana sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Czynniki, jakie będziemy brać pod uwagę przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, to: historia ubezpieczenia, lokalizacja, czynniki osobowe np. wiek, długość posiadania uprawnień itp. lub dane o pojeździe.

Ponadto, abyśmy mogli przedstawić Pani/Panu ofertę umowy ubezpieczenia oraz oszacować ryzyko ubezpieczeniowe zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia i wyliczyć adekwatną do tego ryzyka składkę, będziemy również opierać się przy podejmowaniu decyzji o tzw. profilowanie. Oznacza to, że będziemy w sposób zautomatyzowany oceniać Pani/Pana czynniki osobowe dotyczące stanu zdrowia, daty urodzenia, wykonywanego zawodu. Przykładowo, im więcej szkód miało miejsce w ciągu określonego okresu, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.

Nie stosujemy profilowania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dzieci.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem przez nas decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, którą Pani/Panu oferujemy, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do przedstawienia nam własnego stanowiska lub do uzyskania od nas interwencji człowieka (tj. przeanalizowania Pani/Pana danych i podjęcia decyzji przez naszego pracownika). W przypadku chęci skorzystania z którychkolwiek z powyższych uprawnień, można kontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt. 1.


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? W jaki sposób można się skontaktować z administratorem?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Może się Pan/Pani kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.axa.pl lub przesyłając e – mail na adres: inspektor@axa.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem naszej siedziby.

Informujemy ponadto, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl. Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.”.

Będzie nam miło, jeśli do kontaktu z nami wykorzysta Pan/Pani przygotowane przez nasz formularze, w których podpowiadamy minimalny zakres informacji, których podanie przez Pana/Panią umożliwi nam sprawną odpowiedź w interesującej Panią/Pana sprawie.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

— zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym („OFE”), zarządzanym przez administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy oraz wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

— wykonania dyspozycji członka OFE w zakresie wypłaty środków po śmierci członka OFE w przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazaną przez członka OFE osobą fizyczną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku obowiązek wykonania dyspozycji członka OFE;

— w celach marketingowych produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu; 

— wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z prawem sankcyjnym oraz przeciwdziałaniem  finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów dotyczących szczególnych środków ograniczających (prawo sankcyjne), o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

— w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1 albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne? Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w OFE oraz jest konieczne do wykonania ewentualnych dyspozycji członka OFE, gdy została Pani/Pan wskazana/y jako osoba uprawniona do uzyskania środków po śmierci członka OFE. Nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy o członkostwo w OFE, a następnie jej wykonywać, ani też wypłacić Pani środków po zmarłym członku OFE w przypadku, gdy nie otrzymamy od Pani/Pana niezbędnego zakresu Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o członkostwo w OFE
 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania danych zawartych w Rejestrze Członków Funduszu oraz dokumentów księgowych dotyczących umowy o członkostwo w OFE, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów związanych z prawem sankcyjnym oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

 

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy o członkostwo w OFE, która ostatecznie nie została zawarta, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezawarciu umowy.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

5. Do jakich odbiorców przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do udostepnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. oraz innych przepisów prawa – mogą to być np. inne Powszechne Towarzystwa Emerytalne lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 2. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;
 3. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. dostawcy usług, w tym np. usług IT, usług zarządzania dokumentami. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Czy zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Nie, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o członkostwo w OFE lub przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Oznacza to, że może Pani/Pan otrzymać od nas, na Pani/Pana prośbę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe może Pani/Pan przesłać do innego administratora danych.

Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Polska S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? W jaki sposób można się skontaktować z administratorem?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Może się Pan/Pani kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.axa.pl lub przesyłając e – mail na adres: inspektor@axa.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem naszej siedziby.

Informujemy ponadto, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl. Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Polska S.A.”.

Będzie nam miło, jeśli do kontaktu z nami wykorzysta Pan/Pani przygotowane przez nasz formularze, w których podpowiadamy minimalny zakres informacji, których podanie przez Pana/Panią umożliwi nam sprawną odpowiedź w interesującej Panią/Pana sprawie.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

— świadczenie na Pani/Pana rzecz usług doradztwa w zakresie wyszukiwania ofert ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług;

— marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu; 

—  ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1 albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne? Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego. Nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a następnie jej wykonywać, w przypadku, gdy nie otrzymamy od Pani/Pana niezbędnego zakresu Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług albo
 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

5. Do jakich odbiorców przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa – w celu wyszukania i przedstawienia odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej lub w celach marketingowych, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;
 2. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. dostawcy usług, w tym np. usług IT, usług zarządzania dokumentami, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Czy zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Nie, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług lub przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Oznacza to, że może Pani/Pan otrzymać od nas, na Pani/Pana prośbę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe może Pani/Pan przesłać do innego administratora danych.

Prawa te przysługują̨ Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? W jaki sposób można się skontaktować z administratorem?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Może się Pan/Pani kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.axa.pl lub przesyłając e – mail na adres: inspektor@axa.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem naszej siedziby.

Informujemy ponadto, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl. Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”.

Będzie nam miło, jeśli do kontaktu z nami wykorzysta Pan/Pani przygotowane przez nasz formularze, w których podpowiadamy minimalny zakres informacji, których podanie przez Pana/Panią umożliwi nam sprawną odpowiedź w interesującej Panią/Pana sprawie.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

— zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia na życie), w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;

— likwidacji szkód z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – zarówno, gdy jest Pani/Pan ubezpieczonym, jak i uprawnionym z umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

—  oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

— zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w zakresie obejmującym szczególne kategorie danych osobowych, takich jak np. informacje o stanie zdrowia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana wyraźna zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

— marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu; 

— wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

— wypełniania przez administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act oraz Common Reporting Standard) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

—  ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

— ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość́ przeciwdziałania przestępstwom i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę administratora; 

—  reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia.

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1 albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne? Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz jest konieczne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy ubezpieczenia, a następnie jej wykonywać, w przypadku, gdy nie otrzymamy od Pani/Pana niezbędnego zakresu Pani/Pana danych osobowych. W szczególności nie będziemy mogli rozpatrywać zgłaszanych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu likwidacji szkód z zawartych umów ubezpieczenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia albo
 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

W przypadku, gdy przekaże nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu likwidacji szkody z tytułu zawartej z nami umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do likwidacji szkody.

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, która ostatecznie nie została zawarta, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezawarciu umowy ubezpieczenia.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

5. Do jakich odbiorców przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do udostepnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa – mogą to być np. zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń, organy publiczne,
 2. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;
 3. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. nasi agenci, dostawcy usług, w tym np. usług IT, usług medycznych, usług likwidacji szkód, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Czy zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Tak, zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA czy Szwajcarii), przy czym zamierzamy przekazywać dane wyłącznie pomiotom uprawnionym do ich przetwarzania.

Zanim przekażemy Pani/Pana dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pani/Pana ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG, w tym w szczególności na podstawie przepisów Rozporządzenia RODO. Należyta ochrona Pani/Pana danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pani/Pana danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdujących się poza EOG.

W tym celu każdorazowo zweryfikujemy, czy państwo trzecie, do którego Pani/Pana dane osobowe będą przekazane, zapewnia odpowiedni w rozumieniu Rozporządzenia RODO stopień ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane państwo trzecie w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do takiego państwa wyłącznie na jednej z następujących podstaw: na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1. Może Pani/Pan uzyskać również kopię tych danych składając wniosek na formularzu dostępnym na stronie www.axa.pl.

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Oznacza to, że może Pani/Pan otrzymać od nas, na Pani/Pana prośbę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe może Pani/Pan przesłać do innego administratora danych.

Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu przedstawienia Pani/Panu oferty umowy ubezpieczenia i wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej, będziemy podejmować w Pani/Pana sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka.

Ponadto, abyśmy mogli przedstawić Pani/Panu ofertę umowy ubezpieczenia oraz oszacować ryzyko ubezpieczeniowe zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia i wyliczyć adekwatną do tego ryzyka składkę, będziemy również opierać się przy podejmowaniu decyzji o tzw. profilowanie. Oznacza to, że będziemy w sposób zautomatyzowany oceniać Pani/Pana czynniki osobowe dotyczące np. stanu zdrowia, daty urodzenia, wykonywanego zawodu. Przykładowo, im więcej szkód miało miejsce w przypadku osób w określonym wieku, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.

Nie stosujemy profilowania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dzieci.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem przez nas decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, którą Pani/Panu oferujemy, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do przedstawienia nam własnego stanowiska lub do uzyskania od nas interwencji człowieka (tj. przeanalizowania Pani/Pana danych i podjęcia decyzji przez naszego pracownika). W przypadku chęci skorzystania z którychkolwiek z powyższych uprawnień, można kontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt. 1.


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? W jaki sposób można się skontaktować z administratorem?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Może się Pan/Pani kontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.axa.pl lub przesyłając e – mail na adres: inspektor@axa.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem naszej siedziby.

Informujemy ponadto, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: inspektor@axa.pl. Jeśli nie korzysta Pan/Pani z poczty elektronicznej, korespondencję do Inspektora Danych Osobowych może Pan/Pani skierować również pocztą tradycyjną pod wskazany powyżej adres siedziby administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.

Będzie nam miło, jeśli do kontaktu z nami wykorzysta Pan/Pani przygotowane przez nasz formularze, w których podpowiadamy minimalny zakres informacji, których podanie przez Pana/Panią umożliwi nam sprawną odpowiedź w interesującej Panią/Pana sprawie.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

— w celu lokowania Pani/Pana środków pieniężnych przekazanych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania przez administratora nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w funduszu zarządzanym przez administratora, w tym w celu prowadzenia rejestru uczestników funduszu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o nabycie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych;

— marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych administratora, także po zakończeniu stosunku prawnego z administratorem – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że została przez Panią/Pana udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

—  w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie; – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu; 

— wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

— wypełniania przez administratora obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS (Foreign Account Tax Compliance Act oraz Common Reporting Standard) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile przepisy te będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku;

—  ewentualnego dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość dochodzenia roszczeń;

Jeśli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych potrzebujemy Pana/Pani zgody, nie będziemy przetwarzać dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy takiej zgody nie otrzymamy, jak również w przypadku, gdy udzielona nam zgoda zostanie wycofana lub utraci ważność. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Chcąc wycofać zgodę, może Pani/Pan skontaktować się z nami w sposób wskazany w pkt 1 albo poprzez kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę.

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne? Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych funduszu zarządzanego przez administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które przetwarzać będziemy do celów marketingowych po zakończeniu umowy oraz do celów marketingowych innych spółek z grupy AXA jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o naszych nowych produktach i usługach oraz promocjach po zakończeniu łączącej nas umowy, ani też nie będzie Pani/Pan otrzymywać informacji o produktach, usługach i promocjach innych spółek z grupy AXA.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zakupionych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych albo
 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora albo
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i do celów analitycznych, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w tych celach.

Dane osobowe, przetwarzane przez nas w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przestaną być przetwarzane w tym celu w przypadku wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

W przypadku, gdy podała nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu lub certyfikatów inwestycyjnych, które ostatecznie nie zostały nabyte, Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji o odstąpieniu od nabycia w/w jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Zapewniamy, aby powyższe zasady przechowywania Pani/Pana danych osobowych były również respektowane przez naszych podwykonawców, którym te dane powierzamy na podstawie zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podsumowując, powierzone nam przez Panią/Pana dane osobowe nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, dla jakich je otrzymaliśmy.

5. Do jakich odbiorców przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Pani/Pana zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy, zapewnimy, aby każde przekazanie Pani/Pana danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom upoważnionym do udostepnienia im Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. – mogą to być np. depozytariusz, Komisja Nadzoru Finansowego,
 2. spółkom z grupy AXA, tj.: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wszystkie spółki z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami;
 3. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na nasze zlecenie, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmiotami tymi są np. agenci transferowi, dostawcy usług, w tym np. usług IT, usług zarządzania dokumentami, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji przysługujących nam należności, agencje marketingowe, które będą w naszym imieniu wysyłały Pani/Panu nasze informacje marketingowe. Podmioty te są naszymi procesorami, co oznacza, że przetwarzają powierzone im dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Czy zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Tak, zamierzamy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA czy Szwajcarii), przy czym zamierzamy przekazywać dane wyłącznie pomiotom uprawnionym do ich przetwarzania.

Zanim przekażemy Pani/Pana dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pani/Pana ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG, w tym w szczególności na podstawie przepisów Rozporządzenia RODO. Należyta ochrona Pani/Pana danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pani/Pana danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdujących się poza EOG.

W tym celu każdorazowo zweryfikujemy, czy państwo trzecie, do którego Pani/Pana dane osobowe będą przekazane, zapewnia odpowiedni w rozumieniu Rozporządzenia RODO stopień ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W przypadku, gdy dane państwo trzecie w opinii Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do takiego państwa wyłącznie na jednej z następujących podstaw: na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji.

Może Pani/Pan uzyskać́ kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1. Może Pani/Pan uzyskać również kopię tych danych składając wniosek na formularzu dostępnym na stronie www.axa.pl.

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o nabycie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych lub przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przenoszone dane nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy zawodowej.  Oznacza to, że może Pani/Pan otrzymać od nas, na Pani/Pana prośbę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe może Pani/Pan przesłać do innego administratora danych.

Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania. 


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych, udostępnionych w procesie rekrutacji, jest AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

2.       Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Tylko jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, przekażemy Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z Grupy AXA (AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA Życie TU S.A., AXA PTE S.A., AXA TFI S.A., wszystkie z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa) w celu prowadzenia przez te podmioty dalszych rekrutacji.

3.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

4.       Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie się odbywało jedynie na potrzeby procesu rekrutacji, a Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do przyszłych procesów rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie.

5.       Administrator na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy ma prawo przetwarzania następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Pana/Panią danych kontaktowych, danych dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane na podstawie przepisu ustawy, a więc nie jest wymagane wyrażenie przez Panią/Pana osobnej zgody na to przetwarzanie. Dodatkowo Administrator na podstawie art. 221 § 4 Kodeksu pracy w związku z art.19 ust. 1 pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku osób kandydujących na stanowisko związane z wykonywaniem czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji ma prawo przetwarzania informacji o niekaralności albo skazaniu za umyślne przestępstwo kandydata. 

6.       Jeśli zamieścił Pan/Pani jeszcze inne dane w przesyłanych dokumentach, wówczas przetwarzanie takich danych może odbywać się wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody. Jednocześnie informujemy, że dobrowolne dostarczenie tych danych oznacza wyraźną zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby procesu rekrutacji.      

7.       Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, jeśli będzie to niezbędne dla zabezpieczenia dochodzenia roszczeń albo do ochrony przed roszczeniami. Takie przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Pana/Pani dane będą wówczas przetwarzane wyłącznie w tych celach.

8.       Każdą zgodę, jakiej Pan/Pani udziela podczas procesu rekrutacji, może Pan/Pani wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ma skutek tylko na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania.

9.       Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.

11.   Pana/Pani dane nie będą przekazywane do innych państw ani do organizacji międzynarodowych.

12.   Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego przetwarzania danych, w szczególności nie będą używane do profilowania.

13.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będę przetwarzane nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.

14.   Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@axa.pl


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, AXA przekazuje dane do Szwajcarii na podstawie decyzji Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE) oraz do Indii na podstawie zawartych standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję.

Mogą Państwo uzyskać kopię zastosowanych zabezpieczeń.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń przez AXA TUiR S.A. z tytułu odpowiedzialności za szkodę
Informacje o przetwarzaniu danych przez reasekuratorów
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych OFWCA lub Agenta będącego osobą fizyczną

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

pobierz plik PDF (38 KB)

AXA Życie TU S.A.

pobierz plik PDF (56 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online