Odpowiedzialność

Strategia

W AXA traktujemy prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny jako jeden z koniecznych warunków dobrego zarządzania ryzykiem i szansami biznesowymi. Działanie zgodnie z zasadami odpowiedzialności korporacyjnej umożliwia AXA minimalizowanie skutków i kosztów określonych ryzyk biznesowych i operacyjnych, a jednocześnie maksymalizowanie szans, które pojawiają się przed naszą firmą, dzięki którym możemy powiększać przychody. Naszą działalność zdecydowaliśmy się więc prowadzić z uwzględnieniem istotnych dla naszego rodzaju działalności interesów społecznych. Odpowiedzialność korporacyjna oparta jest więc o sześć filarów: o relacje z klientami, pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami, społeczeństwem oraz o ochronę środowiska naturalnego.

Zarządzanie, planowanie i raportowanie

Za zarządzanie odpowiedzialnością korporacyjną odpowiedzialny jest prezes zarządu każdej spółki AXA w Polsce, którego w planowaniu i realizacji strategii wspiera Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej. Planowanie i raportowanie w zakresie CR odbywa się więc w ramach corocznego procesu planowania strategicznego. Efektem jest ocena dojrzałości w zakresie odpowiedzialność korporacyjnej, którą mierzymy za pomocą tzw. Barometru CR. To narzędzie wypracowane przez Grupę AXA na podstawie istniejących, proponowanych przez agencje ratingowe rozwiązań. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie analizy ponad 70 czynników opartych na sześciu filarach, którymi są: akcjonariusze, pracownicy, klienci, środowisko, dostawcy i społeczeństwo. Stworzono skalę, która na podstawie osiągniętego wyniku przedstawia, w jakiej fazie dojrzałości w zakresie odpowiedzialności biznesu obecnie znajdujemy się. W badaniu przeprowadzonym w 2015 roku Polska otrzymała 69 punktów plasując się w tzw. management phase. Oznacza to, że na obecnym etapie rozumiemy i wiemy, że odpowiedzialność korporacyjna jest częścią zarządzania firmą. Wyzwaniem, które podejmujemy, jest przejście do tzw. strategic phase w roku 2016. Chcemy pracować nad tym, by CR dawał AXA przewagę konkurencyjną.

Odpowiedzialność wobec klientów

Odpowiedzialność AXA

W AXA czujemy się zobowiązani do zdobywania i dzielenia się naszą wiedzą, aby w ten sposób pomagać naszym klientom zrozumieć zagrożenia dla życia i zdrowia ich samych oraz ich rodzin. Oferując klientom nasze produkty i usługi, dajemy im możliwość minimalizowania skutków finansowych tych zagrożeń.

Przedmiotem naszej szczególnej troski jest oferowanie produktów w sposób rzetelny i uczciwy. To zobowiązanie służy nie tylko zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, lecz także zdobyciu i utrzymaniu zaufania klientów. Stale kontrolujemy i wprowadzamy zmiany w wytycznych dla naszych agentów, przeprowadzamy dodatkowe szkolenia oraz dostosowujemy nasze produkty tak, aby były zgodne z dobrymi praktykami wypracowywanymi przez branżę ubezpieczeniową. Jesteśmy otwarci na dialog z naszymi klientami. Co sześć miesięcy w ponad 30 krajach na całym świecie, w tym w Polsce, przeprowadzamy badanie zadowolenia klientów. Rozmawiamy z naszymi klientami również na bieżąco: poprzez Call Centre, fanpage AXA na Facebooku czy chat na axa.pl.

Nasze zasady postępowania wobec klientów zawarte są m.in. w:

  • Kodeksie Etyki i Compliance Grupy AXA, dokumencie regulującym zasady postępowania przyjęte w AXA i stosowane przez wszystkich pracowników, agentów, obejmujący swym zakresem m.in. następujące obszary: etyka zawodowa, zapewnienie właściwego poziomu jakości obsługi, poufność danych klientów, uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy.
  • Wytycznych dla agentów dotyczących standardów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, które określają wymagania i standardy AXA w zakresie zgodności z prawem, rzetelności i uczciwości prowadzonej przez nich działalności.
  • Wiążących Regułach Korporacyjnych, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony poufności danych osobowych.
  • Polityce informacyjnej, która określa zasady organizacji i udostępniania informacji naszym klientom.

Więcej o odpowiedzialności wobec klientów w Grupie AXA


Odpowiedzialność wobec akcjonariuszy

Odpowiedzialność wobec akcjonariuszy

Odpowiedzialność wobec naszego akcjonariusza – Grupy AXA – rozumiemy jako długoterminową rentowność naszych spółek. Uważamy, że działając w odpowiedzialny i zrównoważony sposób nie możemy koncentrować się wyłącznie na wypracowywaniu zysku. Ważne jest prowadzenie działalności w sposób etyczny oraz w oparciu o określony ład korporacyjny. Zasady ładu określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014r. przyjęliśmy do stosowania w zakresie uwzględniającym zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali i charakteru działalności, a także specyfiki naszych spółek.

Więcej o odpowiedzialności wobec różnych grup akcjonariuszy Grupy AXA


Odpowiedzialność wobec dostawców

Odpowiedzialnośc wobec dostawców

Proces wyboru dostawców w AXA przebiega w sposób bezstronny i wedle tych samych reguł dla wszystkich uczestników przetargu. Na podstawie nadesłanych ofert nasi pracownicy dokonują wyboru dostawcy, kierując się, oprócz interesu AXA, jasnymi kryteriami ustalonymi w procesie przetargowym oraz zasadami uczciwości ujętymi w standardach etycznych. Przy wyborze dostawcy ważnym kryterium jest to czy potencjalny dostawca wyznaje zasady odpowiedzialności korporacyjnej.

Więcej o odpowiedzialności wobec dostawców w Grupie AXA


Odpowiedzialność wobec pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników oznacza dla nas zapewnienie takiego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy mają równe szanse rozwoju zawodowego, traktowani są z godnością i szacunkiem oraz szanowana jest różnorodność i nie akceptowane są żadne przejawy dyskryminowania pracowników ze względu na poglądy, wyznanie, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie, niepełnosprawność, czy status materialny. Staramy się również tworzyć kulturę organizacyjną, której najważniejszymi wartościami są: po pierwsze klient, odwaga, prawość i ONE AXA, rozumiana jako współpraca w dialogu i zaufaniu. Miarami, które pokazują nam, jak ta kultura się rozwija są badania AXA Pulse, które kilka razy w roku przeprowadzamy wśród pracowników oraz uwagi przekazywane przez Radę Pracowników.

Więcej o odpowiedzialności wobec pracowników w Grupie AXA


Odpowiedzialność wobec środowiska

Odpowiedzialność wobec środowiska

Grupa AXA zobowiązuje się do zmniejszania działań mających negatywny wpływ na środowisko poprzez aktywne zarządzanie odpadami oraz emisją i konsumpcją zasobów naturalnych. System Raportowania Środowiskowego został wprowadzony przez AXA we Francji w 2002 roku, a następnie od roku 2007 jest stopniowo rozszerzany na inne kraje, w tym na Polskę.

Cele Grupy AXA na lata 2012-2020, do których realizacji przyczyniają się również działania w Polsce, zakładają:

 

  • Zmniejszenie zużycia energii o 35%
  • Zmniejszenie zużycia papieru o 45%
  • Zużycie papieru w obszarze marketingu i dystrybucji o 50%
  • Ograniczenie samochodowych podróży służbowych o 15%
  • Ograniczenie podróży służbowych pociągami i samolotami o 5%.

Więcej o odpowiedzialności wobec środowiska w Grupie AXA


Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

W AXA czujemy się zobowiązani do zdobywania i dzielenia się naszą wiedzą, aby w ten sposób pomagać zrozumieć zagrożenia dla życia ludzkiego, środowiska i całego społeczeństwa. Staramy się także wskazywać rozwiązania, które mogą zminimalizować finansowe skutki tych zagrożeń. 5 czerwca 2017 roku, w siedzibie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, podpisaliśmy deklarację partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zobacz, do czego się zobowiązujemy. 

W Polsce angażujemy się w globalne projekty Grupy AXA, jak i prowadzimy lokalne inicjatywy w ramach zaangażowania społecznego.

 

„Dbam o przyszłość” to ogólnopolski program edukacyjny realizowany od 2013 roku, w latach 2013-2016 wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, obecnie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 100 wolontariuszy, którzy prowadzili lekcje dotyczące finansów dla młodzieży w wieku 14-17 lat. W lekcjach udział wzięło prawie 3000 uczniów. Program ten jest flagowym projektem społecznym realizowanym przez AXA w Polsce. Opiera się na wolontariacie kompetencyjnym, angażując nie tylko środki finansowe, ale również czas i wiedzę naszych pracowników – wolontariuszy. Program został uznany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z najlepszych praktyk na rynku. 


 

AXA Hearts in ActionW 1991 roku powstał projekt AXA Hearts in Action – międzynarodowy program wolontariatu Grupy AXA. W jego ramach nasi pracownicy – wolontariusze zapewniają pomoc i wsparcie osobom cierpiącym z powodu wykluczenia społecznego, dbają o ochronę środowiska i uczestniczą w krzewieniu edukacji na temat ryzyka. Polska inicjatywa w ramach AXA Hearts in Action rozpoczęła się 2011 roku i koncentruje się głównie na wolontariacie kompetencyjnym i edukacji finansowej. Pracownicy w ramach zaangażowania wspierają także lokalną społeczność oraz włączają się w różnorodne działania charytatywne. Wolontariusze prowadzą regularne warsztaty dla podopiecznych w zaprzyjaźnionym Domu Dziecka im. J. Korczaka. W ramach zajęć zorganizowano wiele wyjątkowych akcji, w tym cykl warsztatów kulinarnych oraz serie turniejów tenisa stołowego.

Więcej informacji o AXA Hearts in Action w publikacji AXA Hearts in Action 2013 International Activity Report.


 

   AXA jest diamentowym partnerem Enactus, międzynarodowego konkursu przedsiębiorczości dla studentów, którzy poprzez swoje projekty konkursowe odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne wspierając rozwój społeczności lokalnych. Współpraca z Enactus to jednocześnie kolejna inicjatywa, którą podejmujemy wypełniając deklarację partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Więcej informacji o konkursie Enactus na stronie Enactus Polska.


 

 

AXA Research FundAXA prowadzi fundację AXA Research Fund, w ramach której wspiera naukowców i badaczy z całego świata po to, aby pozyskać wiedzę i lepiej zrozumieć ryzyka, które mogą zagrażać życiu ludzkiemu, środowisku i społeczeństwu. W ten sposób firma chce podjąć próbę przeciwdziałania tym ryzykom, a kiedy wystąpią, starać się chronić ludzi przed ich konsekwencjami. Finansuje niezależne badania akademickie w kierunku ryzyk związanych ze środowiskiem (zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe, czy kwestie związane z zachowaniem bioróżnorodności), z ludzkim życiem (długowieczność, choroby cywilizacyjne) oraz ze społeczeństwem (ryzyka finansowe czy socjopolityczne). Od 2007 roku AXA przekazała w formie grantów 105 mln euro na 401 projektów badawczych w 27 krajach dla naukowców 49 różnych narodowości, w tym 3 naukowców z Polski. Dotychczas granty zdobyło czworo młodych polskich naukowców, a jeden z projektów realizowany jest w Polsce przez badaczkę z Kolumbii.

Więcej informacji o Fundacji i realizowanych inicjatywach na stronie AXA Research Fund


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online