Reklamacje

Nowe zasady składania reklamacji

Informacja o terminach i trybie ich rozpatrywania

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz zmianą Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym od 1 października 2018 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji usług świadczonych przez podmioty rynku finansowego.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wprowadzanych zmian.

1. Kto jest uprawniony do złożenia reklamacji usług świadczonych przez AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i co to jest reklamacja?

1)    Osoba fizyczna będąca ubezpieczającym, ubezpieczonym lub osobą uprawnioną z umowy ubezpieczenia.

Reklamacją jest każde wystąpienie, w tym skarga i zażalenie, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Reklamacją usług świadczonych przez AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nie jest wystąpienie zawierające zastrzeżenia osób fizycznych będących klientami brokera ubezpieczeniowego lub multiagenta ubezpieczeniowego, dotyczące działań tych podmiotów w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

2)    Osoba prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej będąca ubezpieczającym, ubezpieczonym lub poszukującym ochrony ubezpieczeniowej.

Reklamacją jest każde wystąpienie, w tym skarga i zażalenie, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Reklamacją usług świadczonych przez AXA Życie TU S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nie jest wystąpienie osoby prawnej lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej, zawierające zastrzeżenia dotyczące działań brokera ubezpieczeniowego lub multiagenta ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

2. W jaki sposób składać reklamacje i w jakiej formie będą udzielane odpowiedzi?

Reklamacje można składać w następujący sposób:

AXA Życie TU S.A.:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

AXA PTE S.A.:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

AXA TFI S.A.:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA TFI S.A., AXA PTE S.A. i AXA OFE obsługującej klientów.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo w przypadku reklamacji wniesionej przez osobę fizyczną – pocztą elektroniczną, jeżeli osoba fizyczna składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo, na wniosek osoby składającej reklamację, fakt jej złożenia zostanie potwierdzony pisemnie lub w inny uzgodniony sposób. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

W przypadku braku danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy jej składaniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w razie wyboru takiej formy kontaktu).

3. W jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona?

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, podmiotowi który wystąpił z reklamacją w tym terminie zostanie wysłana informacja o przyczynie opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

4. Inne informacje

AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA TFI S.A., AXA PTE S.A. i AXA OFE podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla: 

1) AXA Życie TU S.A., 
2) AXA Ubezpieczenia TUiR S.A, 
3) AXA PTE S.A. i AXA OFE, 
4) AXA TFI S.A. 

do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Polubowne rozwiązywanie sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Informujemy również, iż istnieje możliwość polubownego rozwiązywania sporów między uczestnikami rynku finansowego przed Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego („Sąd Polubowny”). W szczególności dotyczy to sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. Sąd Polubowny może prowadzić również postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz regulaminie Sądu Polubownego. AXA Życie TU S.A. oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami przed ww. Sądem Polubownym.

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online