Wypłata środków z PPK

Wypłata po 60. roku życia

Środki zgromadzone na rachunku PPK wypłacisz po osiągnięciu 60. roku życia bez konieczności zapłaty podatku, jeżeli:

Możesz zawnioskować o zmianę sposobu wypłaty, ale pamiętaj, że zmiana ta może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

 


 

Wypłata przed 60. rokiem życia

W dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia możesz złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK.

Taki zwrot wiąże się jednak z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Raz w trakcie uczestnictwa możesz wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania.

Dotyczy to osób, które nie ukończyły 45 lat. Konieczny jest zwrot całości wypłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat.

Możesz wypłacić do 25% środków w przypadku gdy poważnie zachorujesz ty lub twoje dziecko albo współmałżonek.

W takich przypadkach wypłata będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach, a wypłaconych środków nie zwracasz.

W przypadku śmierci uczestnika PPK środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik był w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków (stanowiących małżeńską wspólność majątkową) zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka.

Zgromadzone środki, które nie zostaną przekazane współmałżonkowi, trafią do wskazanych osób uprawnionych (w zależności od ich wniosku, w formie wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE tych osób albo w formie pieniężnej). Uczestnik może wskazać instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Jeżeli nie wskażesz osób uprawnionych, środki będą dziedziczone przez Twoich spadkobierców (na zasadach regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego).