Zmiana pracodawcy

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na PPK w przypadku zmiany pracodawcy

Przy zmianie pracodawcy ustawa o PPK przewiduje kilka scenariuszy dotyczących dotychczasowego rachunku PPK i środków tam zgromadzonych.

  • Nowy pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz nowego pracownika umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy zatrudnienia u nowego pracodawcy.
  • W terminie 7 dni po upływie wyżej wskazanego terminu nowy pracownik obowiązek złożenia nowemu pracodawcy oświadczenia o swoim dotychczasowym rachunku PPK (lub swoich rachunkach PPK).
  • Pracodawca ma obowiązek poinformowania nowego pracownika o konieczności złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową z dotychczasowych rachunków PPK.
  • Nowy pracownik może jednak nie wyrazić zgody na taką wypłatę, wtedy będzie posiadał kilka rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych jednocześnie. Na zgłoszenie sprzeciwu nowy pracownik ma 7 dni od momentu poinformowania przez pracodawcę o konieczności złożenia wniosku o wypłatę transferowa.
  • Jeżeli nowy pracownik nie zgłosi sprzeciwu, nowy pracodawca złoży w jego imieniu taki wniosek.