Ubezpieczenia mieszkaniowe - podstawowe pojęcia

1. Co wchodzi w skład ubezpieczenia mieszkaniowego?

W skład ubezpieczenia mieszkaniowego może wchodzić:
• ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
• ubezpieczenie murów mieszkania/domu (tj. samej konstrukcji obiektu budowlanego),
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w jednym z dwóch wariantów do wyboru (Standard lub Premium),
• ubezpieczenie assistance (pomoc po szkodzie w miejscu ubezpieczenia).

2. Co to jest Ubezpieczenie Wyposażenia?

Jest to ubezpieczenie elementów stałych oraz mienia ruchomego zgromadzonego w miejscu ubezpieczenia. Mienie ruchome stanowią w szczególności takie przedmioty jak np. meble, dywany, sprzęt komputerowy, fotograficzny, AGD, wyroby ze srebra i złota, wózki dziecięce, rowery. Ubezpieczenie Wyposażenia obejmuje ruchomości domowe zgromadzone zarówno w miejscu ubezpieczenia (mieszkanie, dom), jak też w pomieszczeniach gospodarczych poza nim – np. piwnicy czy garażu. Polisa pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (takich jak pożar, zalanie czy huragan), a także przepięć elektrycznych czy dewastacji. Po opłaceniu dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia elementów szklanych, powodzi.

3. Co to jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, takich jak np. posiadanie i użytkowanie nieruchomości (łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi), prowadzenie gospodarstwa domowego (opieka nad niepełnoletnimi dziećmi), posiadanie zwierząt domowych (z wyjątkiem psów uznanych za agresywne), amatorskie uprawianie sportu, jazda na rowerze, zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej (szkoda osobowa lub rzeczowa). Umowa obowiązuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące w ubezpieczonej nieruchomości. Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z dwóch wariantów: Standard lub Premium.

4. Co to jest Ubezpieczenie Murów?

Ubezpieczenie Murów jest kierowane przede wszystkim do właścicieli nieruchomości. Oferujemy możliwość ubezpieczenia: mieszkania oraz domu jednorodzinnego.
W przypadku ubezpieczenia mieszkania ochroną obejmujemy nie tylko mieszkanie, ale również pomieszczenia gospodarcze lub pomieszczenia garażowe (w budynku wielorodzinnym) przynależne do naszej nieruchomości, bez konieczności opłaty dodatkowej składki.
W zakresie ubezpieczenia Murów, jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, ubezpieczamy w szczególności poniższe elementy:

 1. mury mieszkania wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z własnością tego mieszkania (z wyłączeniem udziału we własności gruntu);
 2. instalacje – zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania;
 3. stałe elementy – zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach, zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufitów, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawami oświetlenia, wentylatorami, zakończeniami instalacji ppoż., przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, sterowniki centralnego sterowania, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, zabudowy balkonów/logii/tarasów;
 4. zewnętrzne elementy – rynny, parapety zewnętrzne, markizy lub rolety przeciwsłoneczne, zewnętrzne punkty oświetleniowe oraz inne przedmioty trwale związane z budynkiem;
  W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego ochroną obejmujemy nie tylko sam budynek mieszkalny, ale również ogrodzenie posesji wraz z bramą, budynki gospodarcze, nawierzchnie placów i podjazdów, obiekty małej architektury (murki ogrodowe, grille murowane, altany, piaskownice), zamontowane na stałe instalacje: oświetleniowe, zraszające.

W zakresie ubezpieczenia Murów, jeżeli jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego ubezpieczamy w szczególności poniższe elementy:

 1. fundamenty, ściany zewnętrzne, dach;
 2. instalacje – zespół połączonych ze sobą przewodów, rur lub innych elementów, zamontowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) i służących do zaopatrzenia i prawidłowej jego eksploatacji. Do instalacji zalicza się w szczególności: cieplną (grzewczą), wodną, kanalizacyjną (sanitarną), elektryczną, gazową, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telekomunikacyjną (w tym radiowo-telewizyjną), domofonową, odgromową, przeciwpożarową, internetową, alarmową, centralnego odkurzania, centralnego sterowania;
 3. urządzenia techniczne – zamontowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) urządzenia umożliwiające użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, znajdujące się w środku lub na zewnątrz ubezpieczonego budynku, do których zalicza się m.in.: przyłącza mediów (grzejniki wszelkiego rodzaju, zakończenia instalacji np. gniazdka, wyłączniki), piece, kominki, klimatyzatory, wentylatory, indywidualne ujęcia wody (studnie wraz z instalacjami i przykryciem), indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej (np. zbiorniki na gaz lub paliwa płynne, kolektory słoneczne), czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, sterowniki centralnego ogrzewania;
 4. stałe elementy – zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi): armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, lustra wmontowane w ścianach, zamontowana na stałe stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, tynki i powłoki malarskie ścian oraz sufitów, elewacje, okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami np. oprawa-mi oświetlenia, wentylatorami, zakończeniami instalacji ppoż., meble kuchenne wykonane na wymiar oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe, zabudowy balkonów/logii/tarasów;
 5. zewnętrzne elementy – rynny, parapety zewnętrzne, markizy lub rolety przeciwsłoneczne, zewnętrzne punkty oświetleniowe oraz inne przedmioty trwale związane z budynkiem.

5. Co to jest Ubezpieczenie Assistance?

Jest to ubezpieczenie kosztów usług pomocowych, które mogą być potrzebne w przypadku zniszczenia mieszkania/domu. Na podstawie umowy ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel jest zobowiązany do:

 1. zorganizowania i pokrycia kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu lub miejscu tymczasowego pobytu – do kwoty 500 zł na jedną ubezpieczoną osobę w okresie ubezpieczenia;
 2. zorganizowania i pokrycia kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z podręcznym bagażem do hotelu lub miejsca tymczasowego pobytu, o którym mowa w pkt 1 i z powrotem – do kwoty 100 zł na jedną ubezpieczoną osobę w okresie ubezpieczenia;
 3. zorganizowania i pokrycia kosztów transportu mienia Ubezpieczonego do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do kwoty 500 zł w okresie ubezpieczenia;
 4. zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru miejsca ubezpieczenia, jeżeli zachodzi konieczność odpłatnego dozoru niezabezpieczonego mienia pod nieobecność Ubezpieczonego – do kwoty 300 zł w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy wskutek wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, występuje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpieczonego mienia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów interwencji (dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz robocizny) niżej wymienionych specjalistów:

 1. ślusarza,
 2. elektryka,
 3. hydraulika,
 4. szklarza,
 5. technika urządzeń grzewczych,
 6. dekarza,
 7. stolarza.

W razie awarii urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz robocizny odpowiedniego specjalisty. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego urządzenia do serwisu Ubezpieczyciel pokrywa także koszty takiego transportu z miejsca ubezpieczenia i z powrotem.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online