ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Plan ElastycznyInwestowanie środków

Plan Elastyczny to ubezpieczenie ochronne z możliwością inwestowania pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Wybierając go miej na uwadze Twoje cele w dłuższym, min. 10-letnim horyzoncie czasowym. Pamiętaj, że określony horyzont inwestycyjny produktu wiąże się z pewnymi zasadami:

 • ubezpieczenie nie działa jak konto oszczędnościowe czy lokata i wymaga regularnych wpłat;
 • jeśli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej niż przed upływem rekomendowanego czasu trwania inwestycji, musisz liczyć się z utratą części środków z tytułu opłat (sprawdź w Tabeli Opłat i Limitów , którą otrzymałeś w momencie podpisywania umowy).

W ramach Planu Elastycznego otrzymujesz dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK. Sam ustalasz optymalną dla Ciebie strategię inwestycyjną, a do wyboru masz: 

 • 4 gotowe rozwiązania portfelowe o różnym poziomie ryzyka,
 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI),
 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

Dzięki dostępowi do konta on-line: 

 • na bieżąco zarządzasz środkami wpłacanymi do AXA i za pośrednictwem konta składasz dyspozycje alokacji i konwersji,
 • śledzisz historie wykonywanych operacji i złożonych zleceń,
 • masz podgląd do informacji o sumie ubezpieczenia, wysokości składki i częstotliwości opłacania składek,
 • monitorujesz sumę wpłacanych składek,
 • zmieniasz lub ustanawiasz nowych uposażonych,
 • komunikujesz się z AXA.

Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego. Klient AXA musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny (OWU) oraz w regulaminach funduszy. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?