Jak zgłosić sprzedaż pojazdu?

Zachęcamy do skorzystania z wniosku, dzięki któremu szybko i sprawnie przekażesz nam informacje niezbędne do zarejestrowania sprzedaży pojazdu.

 

ZGŁOŚ SPRZEDAŻ POJAZDU

 

Korzyści ze zgłoszenia sprzedaży pojazdu przez internet:

  • pewność, że w przypadku szkód spowodowanych przez nabywcę Twoja polisa nie zostanie nimi obciążona
  • brak konieczności przekazywania dodatkowych informacji oraz dokumentów dotyczących zbycia pojazdu
  • potwierdzenie na adres e-mail przyjęcia wniosku oraz zarejestrowania sprzedaży w systemie AXA Ubezpieczenia

 

Zgłoszenia sprzedaży pojazdu możesz również dokonać przesyłając skan lub kopię dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu:

 

Obowiązki zbywcy i nabywcy po sprzedaży pojazdu

Co się dzieje z twoją polisą OC po sprzedaży pojazdu?

  • Masz 14 dni na poinformowanie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu oraz o danych osobowych nabywcy.
  • Jeżeli nie zgłosisz sprzedaży do zakładu ubezpieczeń we wskazanym terminie, pozostałe raty składki będą pobierane aż do dnia poinformowania Towarzystwa o zbyciu pojazdu.
  • Nabywca pojazdu ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w dowolnym terminie: począwszy od daty nabycia pojazdu aż do ostatniego dnia ochrony wskazanego w polisie.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy przez nabywcę, otrzymasz zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczenia.

Co się dzieje z ubezpieczeniami dobrowolnymi po sprzedaży pojazdu?

Gdy wraz z ubezpieczeniem OC zakupiłeś również ubezpieczenia dobrowolne (AC, NNW, Assistance oraz inne produkty dobrowolne), to na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zostaną one rozwiązane z dniem sprzedaży pojazdu.

WAŻNE!

Za szkody wyrządzone po dniu sprzedaży, odpowiedzialność ponosi nabywca pojazdu.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online